עמוד:100

תרגיל : 6 תרגיל מסכם קראו את הקטע שלפניכם וענו על השאלות שאחריו . האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ? גילוי מסעיר בחלל : חוקרים אמריקנים מצאו מערכת שמש קרובה , ובה שבעה כוכבי לכת הדומים לכדור הארץ . הגילוי מעלה את הסיכוי שיש חיים מחוץ לכדור הארץ , ואין ספק שהמחקר שיקיימו ינסה למצוא לכך הוכחות . חרף הגילוי המרגש – רב הנסתר על הגלוי . בשל מגבלות של מרחק ושל טכנולוגיה הסיכוי לגילוי חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ קטן . . 1 ציינו בטבלה את שמות התנועות ואת אימות הקריאה בכל אחת מהמילים בכותרת הטקסט : האם י שׁ ח יּ ים מח וּ ץ לכ דּוּ ר הארץ ? . 2 השלימו את המשפט שלפניכם : בצירוף " כּוֹ כבי לכת " יש תנועות ו - אימות קריאה . . 3 בחרו בכל המילים או הצירופים שבהם אין אימות קריאה . מע ֲרכת ה שּׁ מ שׁ חו ׂקרים ה גּלּוּ י ה סּכּוּ י רב ה נּ ס תּ ר כּדּוּ ר הארץ . 4 בחרו במילה שבה ה - י היא אם קריאה . ינ סּ ה גּלּוּ י כּוֹ כבי ( לכת ) טכנ וֹ ל וֹ גיה . 5 בחרו במילה שבה ה - א היא אם קריאה . אין ספק למצ ֹא האם אמריקנים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר