עמוד:96

תרגיל : 4 שוואים . 1 סמנו את כל השוואים הנחים במילים המנוקדות בקטע שלפניכם . בטקס מס דּ ר כּ נפים של מחזור 173 של קורס הטיס של חיל האוויר בּ לטה הצוערת ש ' , האישה הרביעית בחיל האוויר אשר מס יּ מת את קורס הטיס בּ תפקיד טייסתקרב . מהנתונים שׁפֻּ רסמ וּ בדובר צה " ל לקראת סיום הקורס עולה כי 55 % מה בּוֹ גרים מת גּוֹ ררים בערים , אבל להתי שּ ב וּ ת העובדת יש מקום בולט 24 % - הם מ וֹשׁ בניקים , 12 % מתגוררים בקיבוצים ו - % 9 מתגוררים ביישוביםקה לּ ת יּים . . 2 סמנו את כל השוואים הנעים במילים המנוקדות בקטע שלפניכם . יותר מרבע מ בּוֹ גרי הקורס , 26 % ליתר דיוק , אינם הראשונים בּ מ שׁפּ ח תּ ם שׁיּ ק בּ ל וּ את כנפי הטיס . 32 % הם הילדים הבכורים במשפחתם , 24 % הם ה יּ לדים האמצע יּ ים במשפחתם , 41 % הם הילדים ה צּ עירים במשפחתם ו - % 3 ילדים יחידים . 53 % מבוגרי קורס טיס מגיעים מ מּ ר כּ ז הארץ , 41 % מהצפון ו - % 6 מהדרום . 9 % מהבוגרים לא נ וֹ לד וּ בישראל . 95 % מהבוגרים הם בוגרי שנת שירות או מכינה קדם צבאית ו - % 70 מהבוגרים לקח וּ חלק בפעילות בתנועות הנוער השונות . . 3 ציינו את סוג השווא במילים המנוקדות בקטע שלפניכם : שווא נע או שווא נח . בשנת האקדמיה בקורס , שבה ל וֹ מדים הצוערים לתואר ראשון , בחרו 26 % מבוגרי הקורס בתואר בניהול מערכות מידע , 24 % בתואר בּ כל כּ לה ובניהול , 26 % בתואר בפוליטיקה ובממשל ו - % 24 בחרו ללמוד לתואר בּ מתמטיקה ובמדעי ה מּ ח שׁ ב ( חלק מהם בחרו בכמה מהתחומים גם יחד ) . נתון אחד מראה את הקושי הגדול של הקורס ה יֻּקרתיביותר בצה " ל – רק 31 % מהחניכים שׁ התחיל וּ את קורס הטיס יעמדו על רחבת ה מּ ס דּ רים ויקבלו את כנפי הטיסה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר