עמוד:95

. 2 א . ציינו את מספר אימות הקריאה בשורה : 1 ב . ציינו את מספר אימות הקריאה בשורה : 4 ג . ציינו את מספר אימות הקריאה בשורה : 6 ד . העתיקו משורה 2 את כל המילים שיש בהן קמץ . ה . העתיקו משורה 3 את כל המילים שיש בהן צירה . ו . העתיקו משורה 6 את כל המילים שיש בהן שורוק . ז . העתיקו משורה 7 את כל המילים שיש בהן סגול . קראו את הקטע שלפניכם וענו על השאלות שאחריו . הרפתקה בחצר התנועות מיוחס לדני סנדרסון . 1 י וֹ ם אחד א מּ א ׁ ו ָ ורק קמה וג לּ תה כּ י ח וֹ לם חסר . . 2 היא קראה לאחיו צירה כּ די שׁיּ ח פּשׂ את ח וֹ לם , כּ י א בּ א שׁ וא נח . . 3 לב שׁ צירה בּ ג " ד כּ פ " ת ויצא ל דּ ר ךְ . בּדּ ר ךְ נתקל בּשׁתּ י א וֹ ת יּוֹ ת ּ ורמ " פ . . 4 הת פּתּ חה שׁ ם תּ גרה , וצירה - חטף פּתּ ח את רא שׁוֹ . . 5 צירה , שׁשּׂ ם דּ ג שׁ חזק על א ֹמץ , זרק עליהם חיריק וברח . . 6 בּדּ ר ךְ פּ ג שׁ קמץ קטן שׁסּפּ ר ל וֹ שׁ ח וֹ לם מס תּתּ ר בּ ק ֻ ּ ו ָ ץ ור ָ ורק . . 7 הלך צירה ל קֻּּ ורץ , ואכן מצא את ח וֹ לם מס תּתּ ר בּ בנין ה מּ ז כּ ירות שׁ ל ה מּשׁ ק . . 8 " איזה בּ נין ! " - הת פּ על . . 9 וכ שׁ ה גּ יע ה בּ יתה א מּ א ה וֹ רידה ל וֹ כּ זה מ קּ ף , שׁ ח וֹ לם נהיה סג וֹ ל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר