עמוד:153

בניגוד לנפט , שהוא משאב מתכלה , המשאבים הטבעיים הנדרשים לחקלאות מתחדשים באופן טבעי . אולם כדי שפיתוח החקלאות לא יפגע בסביבה , יש להגביל את ניצול המשאבים הטבעיים לקצב שלא עולה על הקצב של ההתחדשות הטבעית שלהם . שאם לא כן , עלולים המשאבים להידלדל , הסביבה והמערכת האקולוגית יינזקו , וייפגע הפיתוח הכלכלי בדורות הבאים . המצב הקיים מעורר דאגה , כיוון שרבות ממדינות האזור צורכות במהלך שנה כמות מים העולה על הכמות המתחדשת , או שהן מתקרבות לנקודה זו ( . ( WRI et al , 1996 לאור מצב זה חייבות ממשלות האזור לנהל טוב יותר את המשאבים הטבעיים המוגבלים שלהן ולהיות מוכנות לשאת בתוצאות שינבעו מהחלטותיהן . נושא אבטחת המים והמזון באזור נדון בכנסים ובמפגשים רבים המתקיימים מעת לעת במדינות האזור . מטרת המפגשים להגיע להבנה משותפת ולהוביל להסכמים שיקבעו חלוקה מסודרת של המשאבים המשותפים . כיום רוב הקצאת המשאבים במדינות איננה יעילה ונעשה שימוש בזבזני במשאבים . ארגונים בינלאומיים ואזוריים קראו למדינות לבדוק את היעילות הכלכלית של השימוש במים במגזרים השונים ולאמץ מדיניות של ניהול ביקוש ( . ( World Bank , 1994 התוצאה הבלתי נמנעת של יישום מדיניות זו היא , שככל שהמשאבים הטבעיים הללו יופנו לשימוש יעיל יותר במגזרים אחרים , רמת האספקה העצמאית של תוצרת חקלאית תרד . יש לציין שהספרות המחקרית לא מייחדת מקום רב לשינויים החברתיים - כלכליים העתידים לחול כתוצאה מתהליך זה , ואיננה בוחנת את ההשלכות של שינויים אלה על ההתפתחות באזור . מאמר זה ממלא את החסר הזה . הטענה העיקרית המוצגת כאן היא שככל שהמדיניות בנושא ניהול משאבי הטבע תהיה יעילה יותר מן הבחינה הכלכלית ( תתחשב במחירים ריאליים ובתנאי התחרות בשוק החופשי ) , כן יקטנו ממדיו של המגזר החקלאי . הדבר יעורר שינויים חברתיים -כלכליים ביותר ממחצית המדינות באזור . שינויים אלה יקיפו מגוון של היבטים כלכליים , כמו מאזן התשלומים , קצב האינפלציה , היקף ההוצאות הממשלתיות , אבטלה , ממדי העוני , מחירי המזון , וההגירה מהכפר לעיר . מצבן של המדינות יהיה טוב יותר אם הן יתאמו ויכוונו את התוצאות על ידי נקיטת מדיניות ייצוב והתאמה . בלי תיאום כזה יש סכנה שהמדינות יחוו חוסר יציבות כלכלית , חברתית ומדינית שעלולה לחבל במאמץ לקדם את הפיתוח הכלכלי . מעורבותה של כל מדינה במשימה אדירה זו תקבע את קצב התקדמותה לעבר התפתחות כלכלית בת קיימא . ניהול ביקוש מושג המתייחס למדיניות של שליטה בביקוש למוצר על ידי חוקים , עידוד ממשלתי , חינוך הציבור , פרסום ו / או אמצעים אחרים . המושג נפוץ בניהול של : תחבורה , צריכת מים , אנרגיה , שירותי בריאות וכו ' . ניהול ביקוש במים יכול להתבצע , לדוגמה , על ידי תשדירי שירות באמצעי התקשורת הפונים לציבור לחסוך במים , על ידי קביעת מכסות שימוש במים , על ידי העלאת מחיר המים כדי להגביל את השימוש , ועוד . מדיניות ייצוב מדיניות המעודדת מעורבות ממשלתית במשק , שמטרתה שמירה על יציבות המחירים ועל רמת האינפלציה . למשל , העלאת ריבית , צמצום ההוצאה הציבורית , התנגדות לשינויים חריגים בשכר , ועוד . טבלה : 1 מקורות מים ושאיבת מים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר