עמוד:

הדת שונה - יגיע ה " רוב " הערבי ליותר מ - % 86 מכלל האוכלוסייה בעולם הערבי . טבלה 2 מציגה חלוקה של העולם הערבי ל - 5 קבוצות אתניות מרכזיות . אף על פי שלכאורה העולם הערבי הוא הומוגני , אפשר להבחין בהטרוגניות אתנית ניכרת בכמה מן המדינות , בהן סודן , לבנון , עירק , סוריה , אלג ' יריה , מרוקו , מאוריטניה , בחרין ותימן . בתשע המדינות האלה % 35 מן התושבים , או אף יותר , שונים מן הרוב במדינה לפחות במשתנה אתני אחד מ - 4 המשתנים : לשוני - תרבותי , דתי , זרם דתי , מוצא אתני ( גזע ) . ייתכן שהדבר נובע ממיקומן הגיאוגרפי ; שש מן המדינות האלה ממוקמות בשולי העולם הערבי ונמצאות קרוב לאזורים שבהם יושבות אוכלוסיות שמקורות תרבותן שונים . בכל 9 המדינות יש מתח אתני גלוי כלשהו . ב - 4 מהן - סודן , עירק , לבנון ותימן - התעוררו מתחים אלה בעשורים האחרונים והפכו לעימותים אלימים ממושכים . עקב כך הועמדה השלמות הטריטוריאלית של כל אחת מהמדינות האלה בסכנה חמורה . למרות ריבוי העימותים האתניים בעולם הערבי לא העניקו חוקרי החברה הערבית וגורמים בממסד הפוליטי את תשומת הלב הדרושה לתופעה הזאת ונטו לבטל אותה בטענה שהיא שולית . הספר האחרון בנושא נכתב בידי מלומד ערבי בן זמננו , אלברט חוראני , בשנת . 1947 ההסבר המקובל לגורמיהם של רוב העימותים האתניים בעולם הערבי התמקד בגורם ה " זר " : האימפריאליסטים והציונים . אמנם אין להתעלם מהגורם הזה , אבל דור חדש של חוקרי החברה הערבית רואה גם גורמים אחרים לעימותים האתניים . קריסתה המוחלטת של האימפריה העות ' מאנית ( 1922 ) והתוכניות הקולוניאליות המערביות שבאו בעקבותיה גרמו בתקופה שבין מלחמות העולם ( 1939 - 1918 ) לפיצול העולם הערבי ולתחילת התגבשותן של " המדינות הטריטוריאליות " המודרניות . לאחר מכן , עם קבלת עצמאות מדינית - משנות ה - 40 ועד שנות ה - 60 של המאה ה - - 20 " ירשו " המדינות האלה קבוצות של מיעוטים אתניים שאף הם לא היו עשויים מקשה אחת . מעתה צצו ועלו במרחב הפוליטי אתגרים חדשים , כגון : בחירת גישה לקביעת הזהות הלאומית , דילמות הקשורות לבינוי מדינה מודרנית , פיתוח חברתי - כלכלי והבטחת כמות סבירה של הון . יתר על כן , אתגרים אלה עלו בתקופה של קיטוב במערכת הבינלאומית בשל העימות האידאולוגי והגיאופוליטי שאפיין את המלחמה הקרה ( . ( 1990 - 1945 מאמר זה דן באתגרים אלה ובוחן כיצד הם משפיעים על קבוצות אתניות שונות ועל עימותים אתניים . חשוב להדגיש שדיוננו יתמקד במדינות הערביות במזרח התיכון , אף על פי שעימותים אתניים מתרחשים גם במדינות האזור שאינן ערביות - טורקיה , אירן , ישראל וקפריסין . התבוננו בטבלה וענו : במה שונה אוכלוסיית לבנון , עירק ובחרין מאוכלוסיית רוב הערבים במדינות ערב ? איזו קבוצה של מיעוט דתי שאינו מוסלמי יש במצרים ? בלבנון ? ובסודן ? איזו קבוצה של מיעוט אסלאמי שאינו סוני יש בעירק ובלבנון ? * הערות לטבלה : . 1 דוגמאות למיעוטים לשונייםתרבותיים ( שהערבית היא לא שפת האם שלהם ) : כורדים , ארמנים , טורקים , אירנים , נובים , ברברים . דוגמאות למיעוטים דתיים ( שאינם מוסלמים ) : נוצרים , יהודים . דוגמאות למיעוטים אסלאמיים שאינם סונים : שיעים , דרוזים , עלווים , זידים . . 2 תיתכן חפיפה בין הקבוצות , כלומר , חלק מקבוצת מיעוט מסוימת עשויה להיכלל בקבוצת מיעוט אחרת . טבלה : 2 החלוקה האתנית העיקרית של העולם הערבי בתחילת שנות ה - * 90

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר