עמוד:63

הערות . 1 סקירה עדכנית של העימותים האתניים בעולם , ראה : L . Diamond and M . F . Plattner ( eds ) , Nationalism , Ethnic Conflict and Democracy , Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press , 1994 . . 2 פרטים ותיעוד , ראה : סעד א - דין אברהים : " כיתות , אתניות וקבוצות מיעוטים בעולם הערבי ( " ( 1994 ( מאמר בערבית ) , קהיר , פרסום מרכז אבן ח ' לדון , עמ ' . 629 - 601 , 369 - 323 , 290 - 225 , 18 - 15 . 3 ראה שם , עמ ' . 725 - 49 . 4 ראה גם את הגדרתם של דיימונד ופלטנר ב : . Nationalism , Ethnic Conflict op . cit , p . XVII ; Fukuyamna , " The End of History " , The National Intrerest No . 16 ( summer 1989 ) , pp . 8 - 13 The End of History and the Last Man , New York , Free Press , 1992 , p . 201 . . 5 רשימה מפורטת של העימותים האזרחיים המזוינים בעירק , בסודן ובלבנון , ראה אצל סעד א - דין אברהים : " כיתות , אתניות וקבוצות מיעוטים " , כנ " ל עמ ' . 601 - 29 , 323 - 60 , 225 - 90 6 שם , עמ ' , 15 - 14 וגם : A . H . Hourani , Minorities in the Arab World , Oxford University Press , 1947 . 7 ויכוח נוקב התלקח בין האינטלקטואלים הערבים בקשר להצעה לקיים ועידה על " הצהרת האו " ם על זכויות המיעוטים ועמי העולם הערבי והמזרח התיכון . " הוועידה הייתה אמורה להתקיים בקהיר בתאריכים 14 - 12 במאי . 1994 הסופר והעיתונאי המצרי הידוע , מ " ה הייקל , עמד בראש הטוענים נגד הוועידה , במאמרו : " הקופטים הם חלק אינטגרלי מן המסה הלאומית " , אל אהרם , 20 באפריל . 1994 כ -240 אינטלקטואלים ערבים הצטרפו לוויכוח , בין אפריל לספטמבר . 1994 שני שלישים מהם הכחישו את קיומה של בעיית המיעוטים בעולם הערבי . ראו : Civil Society and Democratic Transformation in the Arab World ( CSDTAW ) , עלון מאפריל - אוקטובר . 1994 ראו גם תיעוד מלא ב : , Religious and Ethnic Groups in the Arab World , Second Annual Report ( ערבית - אנגלית ) , ( קהיר , פרסום של מרכז אבן ח ' לדון לחקר ההתפתחות ) , . 1995 . 8 ראה ג ' קורם , מגוון דתות ומשטרים : מחקר חוקי וסוציולוגי השוואתי ( בערבית ) . ביירות , מרכז הפרסומים אל נהר , , 1979 עמ ' ; 261 - 196 פ ' האוויידי ( , ( Howeidy אזרחים לא מוגנים ( בערבית ) , קהיר , דאר אל - שרוק , . 1990 ראה גם את הוויכוח בין האוויידי וכותב מאמר זה בעיתון הקהירי היומי אל אהרם בתאריכים , 14 28 , 21 במרס ו - 4 באפריל . 1995 . 9 ראה אל - סעיד יאסין ( El Sayed Yassin ) ואחרים , ניתוח המחשבה הערבית הלאומית , ביירות , המרכז לחקר האחדות הערבית , , 1980 עמ ' 52 ( בערבית ) . דיימונד ופלנטר , ראה שם , עמ ' . XVIII . 10 האליטה העירקית , שמונהגת בידי שבטו של סדאם חוסיין מאז , 1968 באה מהעיירה הערבית המוסלמיתסונית תכרית . מספרם של המוסלמים הסונים בעירק אינו עולה על 35 אחוזים מכלל האוכלוסייה של עירק , לעומת למעלה מ - 45 אחוזים שיעים ו - 15 אחוזים כורדים מוסלמים . העילית הסורית שמונהגת בידי שבטו של חאפז אל אסד מאז 1970 באה מהמיעוט העלאווי השיעי ( מהעיירה קרדחה ) , ומספרם אינו עולה על 16 אחוזים מכלל האוכלוסייה של סוריה . . 11 סקירה של טקסטים חוקתיים ומסמכים דומים ממדינות ערביות ראה ב : א ' סרהל ( , ( A . Sarhal מערכות פוליטיות וחוקתיות בלבנון ובמדינות ערב , ביירות , מרכז הפרסומים של אל - בעת , 1980 ( בערבית ) . . 12 שם . S . E . Ibrahim , Future of Society and State in the Arab World , pp . 400 - 450 . 13 . 14 בנושא זה בכל הקשור לעולם הערבי ראה במובאות האלה : K . W . Deutsch , " Social Mobilization and Political Development " , American Political Science Review , Vol . 55 , No . 3 , September 1961 , p . 493 and Nationalism and Social Communication : ; An Inquiry into the Foundation of Nationality , 2 edn , Cambridge , Mass : MIT Press , 1966 ס ' א ' אברהים , גישור על הפער בין מקבלי ההחלטות לבין האינטלקטואלים בעולם הערבי , עמאן , פורום המחשבה הערבית , , 1984 עמ ' 32 - 16 ( בערבית ); D . Lerner , The Passing of Traditional Society : Modernizing the Middle East , Glencoe , Ill : Free Press , 1958 . I Harik , " The Ethnic Revolution and Political Integration in the Middle East " , Internationl Journal of Middle East Studies , Vol . 3 , No . 3 , July 1972 , pp . 303 , 323 . B . Ghalyoum , The Sectarian Issue and the Problem of the Minorities , MMS , 1986 , pp . 71 - 79 in Arabic ) . ) . 15 סעד א - דין אברהים : כתות , אתניות וקבוצות מיעוטים , לעיל , עמ ' . 740 - 735 ( בערבית ) . 16 א ' מסרה , " זכויות המיעוטים במשריקיה הערבית " , ב : א " א נעים ( עורך ) , הממד התרבותי של זכויות האדם בעולם הערבי ( בערבית ) , קהיר , מרכז אבן ח ' לדון וס ' אל סבאח , , 1993 עמ ' . 452 - 427 The" Berbers Demand a Voice " , Al - Ahram Weekly , 20 October 1994 , p . 5 . . 17

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר