עמוד:12

בין אדם למקום - הלכות שבת פּ רק רא שׁוֹ ן ................................................................................................................................................................. 128 גדל קדשת השבת ודיני הכנסת שבת פּ רק שׁ ני ........................................................................................................................................................................ 134 דיני הדלקת הנרות פּ רק שׁ לי שׁ י ................................................................................................................................................................ 141 דיני התפלות בשבת וביום טוב פּ רק רביעי ................................................................................................................................................................... 153 דיני מפטיר פּ רק חמי שׁ י ................................................................................................................................................................ 154 דיני הקדוש והסעודות בלילה וביום פּ רק שׁשּ י ..................................................................................................................................................................... 161 דיני תפלת ערבית ודיני הבדלה פּ רק שׁ ביעי ................................................................................................................................................................. 168 הקדמה למלאכות האסורות בשבת מלאכות האסורות מן התורה פּ רק שׁ מיני .................................................................................................................................................................. 179 מלאכות האסורות בשבת - חורש וזורע פּ רק תּשׁ יעי ................................................................................................................................................................ 181 מלאכות האסורות בשבת - קוצר פּ רק ע שׂ ירי ................................................................................................................................................................. 185 מלאכות האסורות בשבת - דש פּ רק אחד ע שׂ ר ........................................................................................................................................................ 197 מלאכות האסורות בשבת - בורר פּ רק שׁ נים ע שׂ ר ....................................................................................................................................................... 204 מלאכות האסורות בשבת - טוחן פּ רק שׁ ל וֹשׁ ה ע שׂ ר .................................................................................................................................................. 209 מלאכות האסורות בשבת - מבשל ( אופה )

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר