עמוד:9

משגים בהלכה בּ מהלך ה פּ רקים נצ בּ עו מ שּ גים הלכת יּ ים בּשׁ ני צבעים . ' משגי בסיס ' – א לּ ה הם מ שּ גים כּ לל יּ ים בּ הלכה , כּ מ וֹ " מצות ע שׂ ה שׁ ה זּ מן גּ רמא " . מ שּ גים א לּ ה צבועים בּ צבע כּ חל . מ שּ גים אחרים הם ' משגי תכן ' – הק שׁ ורים לתכן מס יּ ם ולא לנ וֹשׂ אים אחרים . לדגמה : " אר בּ עה מינים " . מ שּ גים א לּ ה צבועים בּ צבע אדם . מ צּ ע לבחר מ שּ גים בּ כל נ וֹשׂ א לכל שׁ כבת - גּ יל , וליצ וֹ ר כּ רטיס יּוֹ ת מ שּ גים ל תּ למידים , כּשׁבּ מהלך ה שּ נה יאגר כּ ל תּ למיד כּ רטיסים ר בּ ים . נ תּ ן ל שׂ חק בּ הם ובאמצעותם ל שׁנּ ן את ה מּשּ גים בּ הלכה . כּ ה שׁ למה ל סּ פר הלכ וֹ ת והליכ וֹ ת , יצא לא וֹ ר מ לּוֹ ן ' י שׁ לי מ שּ ג ' שׁמּ ג דּ יר משגי בסיס , לפי סדר הא - ב ולפי קבוצ וֹ ת . כּ ' הע שׁ רה ' מ צּ ע לל מּ ד ל תּ למידים את טעמי ההלכה ה מּוֹ פיעים בּשׁ לחן-ערוך אדמ וֹ " ר ה זּ קן , וכן לב דּ ק בּ כל הלכה (בּ ין אם ה דּ בר מ וֹ פיע בּסּ פר ובין אם לאו ) כּ יצד מק יּ מים א וֹ ת הּ ' לכ תּ ח לּ ה ' ובה דּ ור , ומה רמת ה מּ ינימום ( ' בּ דיעבד ' ) לק יּ ומ הּ . בּ אמצעות מ שּ גים א לּ ה יג לּ ו ה תּ למידים רגי שׁ ות בּ ל מּ וד ההלכ וֹ ת ויוכלו לא מּ ץ לעצמם התנהגות שׁ ל "בּ על נפ שׁ " – יהודי שׁבּוֹ חר לק יּ ם את ההלכה בּ צורה מיטבית , כּ הג דּ רת וֹ שׁ ל אדמ וֹ " ר ה זּ קן . . 8 הרב חודקוב ז " ל , החינוך והמחנך עמ ' . 45

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר