עמוד:8

צרך נ וֹ סף שׁ התע וֹ רר הוא לג שּ ר על ההב דּ לים ה מּשׁ מעות יּ ים שׁבּ ין פּ סיקת ה ' ק צּ ור שׁ לחן ערוך ' לבין פּ סיקת אדמ וֹ " ר ה זּ קן . מ לּ בד שׁנּ ויי ה פּ סיקה , י שׁ נם לע תּ ים , הב דּ לים מ שׁ מעות יּ ים בּ ין ה פּ סיקה שׁ ל אדמ וֹ " ר ה זּ קן וה ' ק צּ ור ' לבין מנהג ח בּ " ד בּ פעל . נ וֹ סף על כּ ך , בּ ' ק צּ ור ' לא הובאו כּ לל פּ סקי ומנהגי עד וֹ ת ה סּ פר דּ ים . בּ מהדורה ז וֹ , ה שׁ למה כּ כל האפ שׁ ר ה פּ סיקה לפי דּ עת אדמ וֹ " ר ה זּ קן ומנהגי ח בּ " ד . ה תּ למידים ידעו תּוֹ ך כּ די ל מּ וד ה ' ק צּ ור ' את דּ ע תּוֹ שׁ ל אדמ וֹ " ר ה זּ קן ואת מנהגי ח בּ " ד ויוכלו לנהג כּ ך בּ פעל . אחת ה מּ על וֹ ת העקר יּוֹ ת בּ כך היא הטעמת פּ סקי אדמ וֹ " ר ה זּ קן ומנהגי ח בּ " ד , כּ חלק מ גּ רסא דּ ינקותא שׁתּ לוה את ה יּ לד לכל ארך ח יּ יו ה מּ ע שׂיּ ים . כּ מ וֹ - כן הובאו פּ סקי ומנהגי עד וֹ ת ה סּ פר דּ ים לט וֹ בת א לּ ו שׁנּוֹ הגים כּ ך ובכדי לח שׂ ף את ה תּ למיד למגון דּ ע וֹ ת הלכת יּוֹ ת , כּשׁבּ ס וֹ פ וֹ שׁ ל דּ בר הוא ידע כּ יצד לנהג בּ פעל . כּ מ וֹ - כן , על - פּ י ה וֹ ראת הר בּ י נ וֹשׂ אים שׁ אינם נראים מע שׂיּ ים בּ ימינו ק צּ רו , נ וֹשׂ אים שׁ אינם מתאימים לארח הח יּ ים ה טּ כני שׁ ל ימינו לא נכללו , וזאת בּ כדי להקל על ה תּ למיד להבין ולהתח בּ ר להלכה בּ צורה מע שׂ ית בּ ימינו . בּ נ וֹ סף , הס בּ רו מ לּ ים ומ שּ גים , ונ תּ נו כּוֹ תר וֹ ת . כּ מ וֹ - כן נ וֹ ספו א יּ ורים ר בּ ים בּ כדי להקל על ה תּ למיד להבין הלכ וֹ ת ה דּוֹ ר שׁוֹ ת הבנה טכנית . מבנה ה סּ פר : פרקים ומדורים ה סּ פר מח לּ ק לפרקים . בּ כל פּ רק מצ יּ ן על - פּ י אילו סימנים בּ ' ק צּ ור שׁ לחן ערוך ' הוא נכ תּ ב , ובס וֹ ף כּ ל סעיף בּפּ רק הבאנו בּ ס וֹ גרים את ה סּ עיף בּ ' ק צּ ור' שׁ עליו הוא מת בּסּ ס . כּ ל פּ רק מח לּ ק לת תּ י - נ וֹשׂ אים , כּ די שׁ ה תּ למיד יוכל להתמ צּ א בּ ק לּ ות בּסּ פר . ה סּ עיפים כּ תובים בּ סגנ וֹ ן ה פּוֹ סקים , אך שׁלּ ב בּ אור ק וֹ לח למ לּ ים אר מּיּוֹ ת , א וֹ גּ ב וֹ ה וֹ ת . מד וֹ ר נ וֹ סף ה מּ ובא בּ דרך כּ לל אחרי כּ ל פּ רק הוא – ' הליכ וֹ ת ומנהגים ' , שׁבּ מס גּ ר תּוֹ הובאו ה מּ נהגים הק שׁ ורים להלכ וֹ ת ה נּדּוֹ נ וֹ ת בּפּ רק . . 6 הרב חודקוב ז " ל , החינוך והמחנך עמ ' . 45 . 7 אג " ק כרך י ' עמ ' קכא .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר