עמוד:7

לדאב וֹ ן אין ע וֹ ד עדין ח וֹ ברת דּ ינים מיחדים כּ מ וֹ א לּ ו . אבל י שׁ לבחר סימנים מס יּ מים בּ ה ' ק צּ ור שׁ לחן ערוך ' , ובסימנים א לּ ו גּ ופא י שׁ סעיפים שׁ אפ שׁ ר לד לּגּ ם . וכדי לח זּ ק ל מּ וד ה נּ ז כּ ר - לעיל כּ דאי לערך בּ חינ וֹ ת בּ מיחד בּדּ ינים ה צּ ריכים , ואל בּ ינתם א שּ ען " . מדוע הדבר חשוב דוקא עתה ? "בּ ד וֹ ר וֹ ת שׁ עברו , הנהג וֹ ת י וֹ ם - י וֹ ם ידעו כּ ל אחד ואחד מ בּ ית ה וֹ ריו ואפ לּ ו מהרח וֹ ב , ופ שׁ יטא מ בּ ית - ה כּ נסת ל שׁ ם היו ה וֹ לכים פּ עמים א וֹ שׁ ל וֹשׁ פּ עמים בּ י וֹ ם , מה - שׁ אין - כּ ן בּ ד וֹ ר ית וֹ ם , שׁכּ ל זה צריך להמציא מ וֹ סד הח נּ וך בּוֹ נמצא ה יּ לד א וֹ ה יּ ל דּ ה , מתחיל מאל " ף - בּ י " ת והלכ וֹ ת ה צּ ריכ וֹ ת בּ ענינים ה יּוֹ תר פּשׁ וטים " . " והרי ס וֹ ף - ס וֹ ף זהו העקר , וכמ וֹ שׁכּ תוב " את האלקים ירא ואת מצ וֹ תיו שׁ מ וֹ ר כּ י זה כּ ל האדם .. " . " ובד וֹ רנו זה , שׁנּ תמעטו ה לּ בב וֹ ת , ובמילא נתמעט ה זּ מן ה מּ ק דּשׁ לל מּ וד – ח יּ בים לל מּ ד זאת מ תּוֹ ך ספר שׁבּוֹ הלכה בּ רורה ופסוקה , ולהתחיל בּ א וֹ תן הלכ וֹ ת ה שּ כיח וֹ ת ורגיל וֹ ת י וֹ תר , ואם בּ אפ שׁ רי , הרי בּ הם גּ ופא י שׁ לד לּ ג את הענינים שׁ אינם נ וֹ געים כּ ל - כּ ך , וכ שׁיּ צליח ה שּ ם - ית בּ רך וילמדו בּפּ עם ה שּ נ יּ ה , י שׁ ללמד על ה סּ דר " . ואכן , בּ ה וֹ ראת הר בּ י , ההלכ וֹ ת נלמד וֹ ת בּ מ וֹ סד וֹ ת ה ' ר שׁ ת ' מ תּוֹ ך ה סּ פר ' ק צּ ור שׁ לחן ערוך ' לר בּ נו שׁ למה גּ נצפריד זצ " ל , ספר ה בּ נוי לפי מק וֹ ר וֹ ת ה פּוֹ סקים ומנ סּ ח בּ ל שׁוֹ נם , כּ ך שׁ הוא ע וֹ רך ה כּ רות רא שׁוֹ נה ל תּ למיד עם ל שׁוֹ ן ה פּוֹ סקים . ה סּ פר שׁנּ כ תּ ב ל צּבּ ור הרחב (דּ אז ) , נתק בּ ל יפה בּ עם - י שׂ ראל , וזכה למהדור וֹ ת ר בּוֹ ת ע וֹ ד בּ ח יּ י ה מּ ח בּ ר , ובמ שׁ ך ה דּוֹ ר וֹ ת מאז ועד ימינו . לאחר וֹ נה התע וֹ רר ה צּ רך להנ גּ י שׁ י וֹ תר את ה ' ק צּ ור שׁ לחן ערוך ' , מ שּ ום שׁבּ מת כּ נ תּוֹ ה מּ ק וֹ רית ה סּ פר ע תּ יר בּ מ שּ גים הלכת יּ ים שׁ אינם נהירים ל תּ למידים וכן בּ מ שּ גים טכנ יּ ים שׁ אינם מצויים כּיּוֹ ם . בּ צורה ז וֹ ה מּוֹ רה ל מּ ד את ה תּ כנים , אך ה תּ למיד לא ק בּ ל את ה כּ לים לל מּ וד עצמאי שׁ ל הלכה , ואחת ה מּטּ ר וֹ ת הח שׁ וב וֹ ת בּ ל מּ וד ההלכה היא לתת ל תּ למידים יכלת להתמ צּ א בּ ספר ההלכה לפי ערך גּ ילם . . 2 אג " ק כרך י ' עמ ' קכא . . 3 אג " ק כרך טז עמ ' קטז . . 4 אג " ק כרך יד עמ ' כט . . 5 ע " פ אג " ק כרך י ' עמ ' קמד .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר