עמוד:6

מבוא חלק עקרי בּ מצות ל מּ וד ה תּוֹ רה , הוא ל מּ וד הלכ וֹ ת ה צּ ריכ וֹ ת למע שׂ ה . וכהג דּ רת אדמ וֹ " ר ה זּ קן : " הלכ וֹ ת ה צּ ריכ וֹ ת לכל אדם לידע א וֹ תן [כּ די ] לק יּ ם ה מּ צו וֹ ת כּ הלכתן ול זּ הר מ לּכּשׁ ל בּ א סּ ורים חס - ו שׁ ל וֹ ם , והם דּ ברים שׁ אי - אפ שׁ ר ל שׁ א וֹ ל תּ מיד לחכם ה מּוֹ רה שׁבּ עיר , א וֹ שׁ לא יהיה י וֹ דע ל שׁ א וֹ ל ולהס תּפּ ק כּ לל אם לא ילמדם תּ ח לּ ה .. " . ומס יּ ם שׁ ם ר בּ נו ה זּ קן , שׁ הלכ וֹ ת א לּ ה ק וֹ דמ וֹ ת לכל שׁ אר ההלכ וֹ ת שׁ אינן נ וֹ גע וֹ ת כּ ל - כּ ך למע שׂ ה . בּ ד וֹ רנו , ע וֹ דד הר בּ י נ שׂ יא ה דּוֹ ר , את ל מּ וד ההלכה בּ מ וֹ סד וֹ ת ר שׁ ת ח נּ וך ח בּ " ד . ואף מקד בּ אחת ההז דּמּ נ יּוֹ ת את ה תּ חומים שׁיּלּ מדו , להלכ וֹ ת ה מּ צוי וֹ ת בּ י וֹ תר בּ ח יּ י ה יּוֹ ם - י וֹ ם . ה דּ גמא וֹ ת שׁנּ קט הר בּ י : דּ יני בּ רכ וֹ ת ה נּ הנין , הפסק בּתּ פ לּ ה , מקצה בּשׁבּ ת וכ דּוֹ מה . וכ מּ ובן , הלכ וֹ ת חג בּ חג , ה נּ למד וֹ ת בּ בית - ה סּ פר – לפני כּ ל חג . בּ נ וֹ סף לתחומי ההלכה בּ הם י שׁ להתמקד , ה וֹ רה הר בּ י להנ גּ י שׁ את ספר ההלכה ל תּ למיד : "בּ ו דּ אי צריך היה להת בּוֹ נן בּ האפ שׁ ר יּוֹ ת לס דּ ר , א שׁ ר בּ כל ה כּתּוֹ ת שׁ ל ה תּ למידים ( וי שׁ מק וֹ ם ל וֹ מר אפ לּ ו שׁ ל ה תּ למיד וֹ ת ) ילמדו דּ ינים והלכ וֹ ת ה צּ ריכ וֹ ת בּ ח יּ ים ה יּוֹ ם - י וֹ מ יּ ים . כּ יון שׁסּוֹ ף כּ ל ס וֹ ף זהו כּ ל האדם , ולא ה מּ דר שׁ עקר א לּ א ה מּ ע שׂ ה . ומובן שׁכּ ונתי בּ זה לא רק לקס בּ לנקה א לּ א לכל ה מּוֹ סד וֹ ת ( אי אי שּ ר חילי , הייתי מנהיג זה בּ כל מ וֹ סד וֹ ת ח נּ וך בּ ני ובנ וֹ ת י שׂ ראל א שׁ ר בּ כל הע וֹ לם ) . ומה נּ כ וֹ ן שׁיּ ת דּבּ רו בּ זה כּלּ ם יחד וינהיגו זה בּ ב תּ י - ספר דּ ' אהלי י וֹ סף יצחק ' א שׁ ר בּ מר וֹ ק וֹ . . 1 הלכות תלמוד תורה , פ " ב ס " ט .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר