עמוד:5

פתח דּ בר בּשׁ בח ובה וֹ דיה לה שּ ם ית בּ רך , ובהתאם לה וֹ רא וֹ ת הר בּ י נ שׂ יא דּוֹ רנו בּ הנחלת ל מּ וד ההלכה לתלמידים בּ כלל ולתלמידי ' ר שׁ ת אהלי י וֹ סף יצחק ' בּ פרט , הננו שׂ מחים לה גּ י שׁ בּ פני ה תּ למידים ומ וֹ ריהם את ה סּ פר ' הלכות והליכות ' , מהדורה שׁ נ יּ ה ומתקנת . בּ מס גּ רת ה סּ פר – ה מּ ב סּ ס על ק צּ ור שׁ לחן ערוך עם פּ סקי אדמ וֹ " ר ה זּ קן – הנ גּשׁ ו ההלכ וֹ ת בּ אפן ה בּ רור וה מּ תאם בּ י וֹ תר ל תּ למידים , בּ התאם לתכנית ה לּמּ ודים , ונ וֹ ספו מנהגי ח בּ " ד ומנהגי ה סּ פר דּ ים , כּמּ פרט לה לּ ן בּמּ ב וֹ א . אנו תּ קוה שׁבּ זכות ספר זה נצליח אם ירצה ה שּ ם , לה שׁ רי שׁ בּ לב תּ למידינו את האהבה והקרבה לל מּ וד ההלכ וֹ ת ולי שּ ומן , שׁיּ היו בּ בחינת ' נר וֹ ת להאיר ' , עדי יואר הע וֹ לם כּלּוֹ בּ א וֹ ר ה גּ א לּ ה . בברכת התורה רשת ' אהלי יוסף יצחק ' ליובאוויטש בארצנו הקדושה ניסן תשע " ו – שׁ נת ' הקהל'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר