עמוד:20

מישמים את ההלכה התפלה הסתימה מקדם , ילדים . עד הארוחה נוכל לבקר בכמה בתים ולזכות יהודים בתקיעת שופר . חג שמח , שנה טובה ומתוקה ! הגענו כדי לזכות אתכם לשמע שופר . אתה יכול להראות לי בבקשה בספר מה אני צריכה לומר ? בודאי . רק רגע , אולי אבא צריך לברך את הברכות ? אני לא בטוח ... עינו בתרשים של סעיף יג ובתשובה שכתבתם במחברת . מי עדיף שיברך את הברכות ? מנהגים והנהגות בראש השנה ( על פי קצור שלחן ערוך , סימן קכט : כ , כא ) יד . כשיוצאין מבית הכנסת יש ללכת שמח וטוב לב , בבטחון כי שמע השם את תפלותינו ותקיעותינו ברחמים . ואוכלין ושותין כיד השם הטובה , ומכל מקום יזהר שלא לאכל אכילה גסה ותהיה יראת השם על פניו . טו . יזהר בראש השנה שלא יהיה בחברת אנשים שאינם רציניים , כדי שלא יבוא חס ושלום לידי דברים בטלים . ויקפיד לעסק בתורה או בתהלים . טז . לאחר תפלת מנחה ( ביום הראשון של ראש השנה ) נוהגים ללכת אל הנהר לזכר זכות העקדה . דאיתא במדרש : " כשהלך אברהם אבינו עם יצחק בנו לעקדה , עשה עצמו השטן כמו נהר לעכבו . ועבר אברהם אבינו עליו השלום בנהר עד צוארו ואמר , הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש " . ועוד יש טעם , מפני שאנו ממליכים היום את הקדוש ברוך הוא עלינו , והדרך הוא למשח את המלכים בנהר לרמז שתמשך מלכותו .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר