עמוד:160

בחלק ג של המשימה התלמידים מתוודעים למושג נפח . המושג נפח הוא מושג מופשט ולכן דרושה המחשה . בשאלה 1 התלמידים מתבקשים לשער האם מוצקים , נוזלים וגזים תופסים מקום ולהציע דרך להוכחה . אפשר לכלוא אוויר בשקית ולהראות שהאוויר תופס מקום בשקית . באופן דומה אפשר למלא מים בכלי ולהראות את המקום שתפסו המים . אפשר לקחת קופסה קטנה מלאה בגופים , להראות שאין יותר מקום בקופסה ואז להכניס גוף נוסף וכדומה . כאן המקום לבצע המשגה למונח נפח במשמעות של המקום שתופס גוף . חלק ג : נפח - כמה מקום תופס החומר ? ציוד : מש וּרָ ה , מים , שמן , חלב . 1 שערו : האם מוצקים תופסים מקום ? האם נוזלים תופסים מקום ? האם גזים תופסים מקום ? כיצד תוכלו להוכיח את השערתכם ? בודקים נפח של מוצקים . 2 שִׁ פכ וּ למש וּרָ ה 50 סמ"ק מים . ההמחשה שלחומרים במצב צבירה נוזל יש נפח נעשית באמצעות הוספה ) אפשר גם גריעה ( של מים שנתונים במשורה . כאן המקום להסביר לתלמידים : מהי משורה ומהן יחידות המידה למדידת נפח ) סמ"ק , . ) מ"ק ההמחשה שלחומרים במצב צבירה מוצק יש נפח נעשית באמצעות הכנסת חפץ לתוך מים שנמצאים במשורה . גובה פני המים עולה . ההפרש בין נפח המים עם הגוף לנפח המים ללא הגוף הוא נפח הגוף . הכניסו למים חפץ ) למשל , מחק . ) מה קרה למים במש וּרָ ה ? כמה מקום תפס החפץ בתוך המש וּרָ ה ? כיצד תוכלו לדעת זאת ? בודקים נפח של נוזלים . 3 שִׁ פכ וּ למש וּרָ ה מעט מהחומר מים . שימו לב : המים שבמש וּרָ ה תופסים מקום . למקום שהחומר תופס קוראים נפח החומר . מ וּ את נפח המים . . 4 הוסיפו למש וּרָ ה עוד מעט מהחומר מים . מ וּ את נפח המים . מה קרה לנפח החומר ) מים )? העתיקו את התשובה המתאימה ונמקו את תשובתכם . א . עכשיו נפח החומר גדול יותר . ב . עכשיו נפח החומר קטן יותר . ג . נפח החומר לא השתנה . סיכום . 5 השלימו את המסקנות והעתיקו אותן למחברת : א . אם __________ החומר גדלה , נפח החומר . ________ ב . אם כמות החומר ______________ , ___________ החומר קטן . . 6 קִרְ א וּ את המידעון לחומרים יש כמות ונפח שבעמוד הבא וכתבו : מה משותף לחומרים במצב צבירה מוצק , לחומרים במצב צבירה נוזל ולחומרים במצב צבירה גז ? תשובה לשאלה : 5 א . אם כמות החומר גדלה , נפח החומר גדל ; ב . אם כמות החומר קטנה , נפח החומר קטן .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר