עמוד:159

חלק ב : כמות - כמה חומר יש ? ציוד : מאזניים , כפיסי ) מוטות ( עץ , משקולות , דוגמאות של חומרים נוספים בודקים כמות של מוצקים . 1 הניחו על כף אחת של המאזניים כמות מעטה מהחומר עץ . . 2 מ דְ ד וּ את כמות העץ בעזרת משקולות . כמה גרם של החומר עץ הנחתם על המאזניים ? . 3 הניחו על כף המאזניים כמות נוספת מהחומר עץ . . 4 כמה גרם של עץ יש עכשיו על המאזניים ? . 5 העתיקו את התשובה המתאימה ונמקו את תשובתכם . א . עכשיו יש יותר חומר על המאזניים . ב . עכשיו יש פחות חומר על המאזניים . ג . כמות החומר על המאזניים לא השתנתה . בודקים כמות של נוזלים . 6 ח ִ ז ְ ר וּ על סעיפים 1-5 עם חומר במ צּ ב צבי רָ ה נוזל . א . תארו מה קרה לכמות החומר ? ב . האם קיבלתם תוצאות אחרות ? סיכום . 7 השלימו את המסקנות והעתיקו אותן למחברת : א . אם __________ חומר , כמות החומר . ____________ בחלק ב של המשימה התלמידים מתוודעים למושג כמות ובודקים מה קורה לכמות החומר כאשר מוסיפים חומר או גורעים חומר . שימו לב : יש לבצע את הבדיקה בחומר במצב צבירה מוצק וכן בחומר במצב צבירה נוזל . התלמידים מתנסים במדידת כמות חומר בעזרת מאזניים . מכשיר המדידה מונע טעויות הנובעות מקליטת מידע באמצעות החושים שעלולה להיות מטעה . תשובה לשאלה : 7 א . אם מוסיפים חומר , כמות החומר גדלה ; ב . אם מפחיתים חומר , כמות החומר קטנה . ב . אם מפחיתים ______________ , ___________ החומר קטנה . חושבים מדע וטכנולוגיה מכשיר מדידה - מאזניים למדידת כמות חומר ) משקל ( משתמשים במכשיר מדידה : מאזני ְ ים ִ . דיון : מדוע חשוב למדוד כמות של חומרים בעזרת מכשיר מדידה ) מאזניים ( ולא לסמוך על החושים שלנו ? שימו לב : בשפת היומיום קוראים לכמות של חומר משקל .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר