עמוד:*62

בפרק מוצגות תופעות של התייבשות מקורות מים . אחד ההסברים החלופיים של תלמידים לתופעה זו היא שהמים "נעלמים . " תפיסה חלופית זו נובעת בשל העובדה שמדובר בתהליכים שנסתרים מהעין . את המים במצב צבירה נוזל קולטים החושים שלנו למרות שקיפותם ) מראה המים , תנועת מים , קולות מים ואפילו טעמם . ) מנגד , החושים שלנו אינם קולטים את המים במצב צבירה גזי באוויר וגם לא את תהליך ההתאדות , בשל שקיפותם של אדי המים . ולפיכך המודל המנטלי ) הייצוג הפנימי של המציאות ( שמתפתח באופן אינטואיטיבי בעקבות מפגש עם תופעות של התאדות מים מעצמים ומגופי מים הוא שהמים " נעלמים . " לטיפול בתפיסה זו מוצע לפנות לדגם ההוראה " לאן נעלמו המים" שבמדור השעה הפרטנית שבאתר מטר . הבניית משמעות למושג מחזור המים נעשית בהקשר לתופעת המחסור במים בישראל . חשוב לציין שהעיסוק במחסור במים משלב חשיבה טכנולוגית : פתרונות טכנולוגיים שהומצאו על ידי האדם למניעת מחסור במים ולשיפור איכות החיים . מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשלושה תחומי תוכן : מדעי החומר , מדעי כדור הארץ והיקום וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי תוכן אלה . מדעי החומר האדם משתמש לצרכיו בחומרים בהתאם לתכונותיהם . חימום גוף ) תוספת חום ( או קירור גוף ) גריעת חום ( יכולים לגרום לשינויים פיזיקליים ולשינויים כימיים . להפקת חומרים , לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה . לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן . מדעי כדור הארץ והיקום חומרים מאופיינים על פי ההרכב , המקור , התכונות הכימיות והפיזיקליות ) תכונות המים : מצבי צבירה בטבע . ) בכדור הארץ מתקיימים יחסי גומלין דינמיים בין המערכות הבאות : גאוספרה , אטמוספרה , הידרוספרה וביוספרה . האדם משפיע על מערכות בכדור הארץ . ניצול מבוקר שלהן עשוי לשמר את כדור הארץ כסביבת חיים . טכנולוגיה הטכנולוגיה משפיעה על אורח החיים , על רמת החיים ועל איכות החיים והסביבה . לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר