עמוד:*59

משייכים אותן לקבוצת המוצקים הקשיחים . חלק גדול מהילדים הצעירים ) מהגן עד כיתה ג ( משייכים את האבקות לקבוצת הנוזלים , אולי בשל התנהגותן הדומה ) נשפכים ומקבלים את צורת הכלי שהם נמצאים בו . ) מבחינה מדעית האבקות מסווגות כמוצקים , אך יש להן כמה תכונות משותפות עם חומרים במצב נוזל : אבקות נשפכות , בדומה לנוזלים ואבקות מקבלות את צורת הכלי שהן נמצאות בו , בדומה לנוזלים . עם זאת , בניגוד לנוזלים , לאבקות אין זרימה ספונטנית . בפרק זה נערכת הבניית משמעות מדעית למושג התכה ) מעבר של חומר ממצב צבירה מוצק לנוזל . ) בשפת היומיום קיים טשטוש בשימוש במושגים התכה והמסה . בלשון היומיומית משתמשים במילה התכה בעיקר ביחס למתכות , ובמילה המסה משתמשים במובן של התכה ביחס לחומרים בחיי היומיום , כמו למשל גלידה וקרח . במדע המונח המסה משמש לציון התפזרות אחידה של חומר בתוך נוזל ) יצירת תמיסה אחידה . ) חשוב להעלות את מודעות התלמידים להבדל המדעי בין שני התהליכים , וכן לשימושים הרווחים בהם בשפה היומיומית . לטיפול בתפיסות חלופיות הנוגעות לטשטוש בשימוש במושגים התכה ווהמסה , מוצע לפנות לדגם ההוראה כבר נמס השלג בהרים — האמנם , שבמדור השעה הפרטנית באתר מטר . מן המקורות : בתיאור בריאת העולם בספר בראשית כתוב [ פרק א פסוק ז : [ ו יַּ ע שׂ א לֹ הים את ה רָ קיע ו יַּ ב דְּ ל בֵּ ין ה מּ ים א שֶׁ ר מ תּ חת ל רָ קיע וּ בין ֵ ה מּ ים א שֶׁ ר מעל ל רָ קיע ויהי ַ כן . מוצע להציג לתלמידים את הפסוק המרמז על הימצאות המים באטמוספרה . מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשני תחומי תוכן : מדעי החומר וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי תוכן אלה . מדעי החומר גוף מאופיין על פי החומר שממנו הוא עשוי , צורתו , מסתו ונפחו . חומרים מאופיינים על פי ההרכב , המקור , התכונות הכימיות והפיזיקליות . האדם משתמש לצרכיו בחומרים בהתאם לתכונותיהם . חימום גוף ) תוספת חום ( או קירור גוף ) גריעת חום ( יכולים לגרום לשינויים פיזיקליים ולשינויים כימיים . להפקת חומרים , לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה . לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן . טכנולוגיה הטכנולוגיה משפיעה על אורח החיים על רמת החיים על איכות החיים והסביבה . לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר