עמוד:*28

פרק ראשון : עולמם של בעלי החיים רעיונות מרכזיים בעלי חיים נמצאים כמעט בכל מקום , ממש קרוב אלינו וגם במקומות רחוקים . מאפייני החיים של בעלי החיים הם תזונה , הפרשה , נשימה ) חילוף חומרים , ) גידול והתפתחות , רבייה , תנועה , תקשורת ומוות . לכל בעלי החיים יש צורכי קיום . בעלי חיים יוכלו להתקיים ולהתרבות בסביבה שבה הם יוכלו להשיג את צורכי הקיום שלהם : מים , מזון וחמצן , טמפרטורה מתאימה ומקום מסתור . הם נבדלים זה מזה בדרכים שבאמצעותן הם משיגים את צורכי הקיום שלהם . בעלי החיים מתקיימים בסביבות המתאימות להם ; לבעלי חיים התאמות גופניות והתנהגותיות לחיים בסביבת החיים שלהם . בני האדם מבייתים בעלי חיים לצרכים שונים : מזון , לבוש , הגנה , הנאה ועוד ; בני האדם מפתחים פתרונות טכנולוגיים המגבירים את יכולתם לגדל בעלי חיים מבויתים . על האדם מוטלת האחריות להתייחס לבעלי החיים בכבוד ולהימנע מפגיעה בהם . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את מגוון בעלי חיים בסביבה שלנו . התלמידים יסבירו במה דומים ובמה שונים בעלי החיים שבסביבה . התלמידים יסבירו למה זקוקים בעלי החיים כדי לחיות ומהם מאפייני החיים שלהם . התלמידים יתארו התאמות של בעלי חיים לסביבה שבה הם חיים . התלמידים יסבירו לאילו מטרות בני האדם מבייתים בעלי חיים . התלמידים יתכננו ויבנו פתרונות טכנולוגיים שמגבירים את היכולת של בני האדם לגדל בעלי חיים . מושגים מאפייני חיים : נשימה , רבייה , תנועה , תזונה , גדילה והתפתחות , תקשורת ומוות ; צורכי קיום : אוויר , מזון , מים , מרחב מחיה , טמפרטורה מתאימה ; סביבת חיים , התאמה לסביבה , התאמה במבנה הגוף , התאמה בהתנהגות ; ביות בעלי חיים , חיות מבויתות , חיות בר ; פתרונות טכנולוגיים , בית גידול מלאכותי . מיומנויות חשיבה תכנון וביצוע חקר באמצעות תצפית , איסוף מידע בעזרת תצפית , ארגון מידע והסקת מסקנות ; ארגון נתונים בכרטיס אפיון ובטבלה ; השוואה והסקת מסקנות על הדומה ועל השונה ; קריאה והבנה של קטעי מידע ; שאילת שאלות ומיון השאלות לנושאים ; איסוף מידע ממקורות מידע שונים בעזרת שאלות ; תכנון ובניית מוצר . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . בכיתה ד מורחבת משמעות המושג מאפייני חיים . הבניית המשמעות חשובה להבחנה בין יצורים חיים לבין מרכיבי סביבה שאינם חיים . בשל הדמיון בנראות של חלק ממאפייני החיים בגופים שאינם חיים ) למשל , אנגל , . 2007 , א' לקסיקון ביולוגיה , מפה הוצאה לאור . עזריה , , א' ) עורך , ) אנציקלופדיית החי והצומח בארץ ישראל : כרך — 2 חסרי חוליות יבשתיים , כרך — 3 חרקים , כרך — 4 החיים במים , כרך — 5 זוחלים ודו–חיים , כרך — 6 עופות , כרך — 7 יונקים , הוצאת החברה להגנת הטבע .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר