עמוד:*24

הרעיון המרכזי יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד חותרת לפתח אצל הלומדים את היכולת להבין תופעות מורכבות בסביבה שבה אנו חיים , זאת מתוך תפיסה שהעולם הסובב אותנו הוא עולם שמורכב ממבנים וממערכות ) טבעיים , מלאכותיים וחברתיים ( אשר מקיימים ביניהם יחסי גומלין . ביחידה זו נכיר את עולם בעלי החיים על קבוצותיו השונות , ואת מכלול יחסי הגומלין המתקיים בין עולם זה לבין האדם והסביבה . נכיר את המערכות הטכנולוגיות שתכנן ובנה האדם כדי לשפר את איכות חייו , ואת חשיבותם של המדע והטכנולוגיה בעיצוב הסביבה הטכנולוגית . נתוודע למערכות גלובליות כדוגמת ההידרוספרה והאטמוספרה של כדור הארץ , ולחשיבותן לקיום החיים ולקיומו של מחזור המים בטבע ; נכיר את המערכות המרכיבות את גוף האדם , את יחסי הגומלין ביניהן ועם הסביבה , ואת החשיבות שיש לטיפוח הבריאות לשיפור איכות החיים . מטרות כלליות הכרת מבנים ומערכות בסביבה הטבעית ובסביבה המלאכותית , ואפיון מרכיביהם ויחסי הגומלין ביניהם , ובינם לבין הסביבה . הבנה שתהליכים בסביבה הטבעית ובסביבה המלאכותית ) למשל , מחזור המים בטבע ומנגנון הפעולה של מערכת טכנולוגית ( הם תוצאה של יחסי גומלין בין מרכיבי המערכת ובינם לבין הסביבה . הכרת החשיבות והתרומה שיש לחקר המדעי להבנת תופעות ותהליכים מורכבים בסביבה . הבנת החשיבות והתרומה שיש לתי כּוּ ן הטכנולוגי לתכנון וליצירה של מוצרים , ובכללם מערכות טכנולוגיות . הבנה שהאדם למד לנצל לתועלתו מרכיבים בסביבה ושניצול זה כרוך גם בנזק סביבתי . הבנה שעל האדם מוטלת האחריות להשתמש באופן מושכל במרכיבי הסביבה , כלומר , לטפח את בריאותו האישית והחברתית ואת איכות חייו , אך לא לפגוע בסביבה . פיתוח הבנה , מודעות , אחריות אישית וחברתית לשמירה על הסביבה הטבעית ומעשה ידי אדם כאחד ולפיתוח בר–קיימא למען הדורות הבאים . פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ותהליכי חשיבה ) תהליך החקר המדעי , תהליך התיכון והתהליך המידעני ( מיומנויות למידה בסביבה מתוקשבת ומיומנויות ללמידה שיתופית . הבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות לשמירה על איכות החיים ועל איכות הסביבה ) פיתוח אחריות אישית וחברתית . ) פיתוח יחס חיובי למחקר המדעי והטכנולוגי ולעבודה וליצירה ; שיתוף פעולה בעבודת צוות ; פיתוח סקרנות , יצירתיות וגילוי עניין בעבודת החקירה והיצירה ; שמירה על חוקים . חלק שלישי : מדריך ליחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד חלק א : מבוא כללי

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר