עמוד:*17

• תצפית : כלי מחקר שבאמצעותו החוקרים מתעדים תופעה נחקרת מבלי להתערב בה באמצעות איסוף נתונים של גורמים שאותם רוצים לבדוק ללא יכולת שליטה בהם . • ניסוי : כלי מחקר שבו החוקרים מתערבים בתופעה ומשנים באופן מבוקר גורם שאותו הם רוצים לבדוק . • גורמים / משתנים : התופעות הנחקרות מורכבות מגורמים רבים ) לדוגמה : אור , טמפרטורה , סוג קרקע , לחות , פריחה . ) יש גורמים שאת השפעתם רוצים לבדוק באמצעות ניסוי או תצפית . גורמים אלה נקראים גורמים משפיעים ) גורמים בלתי תלויים . ) יש גורמים שאותם מודדים בניסוי / תצפית — אלה הם הגורמים המושפעים ) הגורמים התלויים . ) לדוגמה : בשאלת החקר " מהי ההשפעה של צבע האור האדום על מועד הפריחה של צמחי החמנית — " ? הגורם המשפיע ) הגורם הבלתי תלוי ( הוא צבע האור האדום והגורם המושפע שאותו מודדים ) הגורם התלוי ( הוא מועד הפריחה . • בידוד משתנים : כדי להבטיח שתוצאות הניסוי הן בעקבות ההשפעה שהייתה על הגורם הנבדק בלבד , חשוב לערוך בידוד משתנים . כלומר , להקפיד שכל הגורמים במערכת הניסוי יהיו זהים , למעט הגורם הנבדק ) שאותו בודקים ומודדים . ) השמירה על בידוד משתנים מאפשרת לשלול הסברים חלופיים לתוצאות הניסוי ונותנת תוקף למסקנות הנגזרות מן התוצאות . • בקרה : בקרה היא פעולה שמבצעים כדי להוכיח שהשינוי בגורם המושפע מקורו בשינוי שנעשה בגורם המשפיע ולא בגורם אחר . ללא בקרה , אי אפשר להסיק מסקנות תקפות . את הבקרה מבצעים באמצעות קבוצת הביקורת שאותה משווים לקבוצות הניסוי . כל הגורמים בקבוצת הביקורת זהים לגורמים בקבוצות הניסוי , מלבד הגורם שאת השפעתו רוצים לבדוק . שימו לב : חשוב להדגיש את הבקרה הפנימית ההשוואתית בה מתקיים הגורם המשפיע בתנאים שונים . • נתונים איכותיים ) נתונים שאינם מבוטאים במספרים ( מבטאים בתיאור מילולי , ו / או באיור , ו / או בצילום . לדוגמה : הבצק תפח או לא תפח כתוצאה מטיפולים שונים . • נתונים כמותיים ) נתונים שמבוטאים במספרים , כגון : אורך , עוצמת זרם , נפח , זמן ( מציגים בליווי יחידות מידה מתאימות . לדוגמה : אורך בס"מ , משקל בגרם , עוצמת זרם באמפר . • הסקת מסקנות : פעולה לוגית שמתבססת על התוצאות שהתקבלו מן הניסוי או מן התצפית . באמצעות הסקת המסקנות מאששים השערות או מפריכים אותן . בשל מורכבות התהליך , מוצע תרשים נווט תהליך החקר המדעי ) ראו בעמוד הבא ( שמטרתו לסייע לתלמידים לנווט בהצלחה את המסע לפתרון השאלה . בנווט שלוש אליפסות חיצוניות ועיגול מרכזי המחוברים זה לזה באמצעות חיצים דו כיווניים . שלוש האליפסות החיצוניות מציגות שלוש משימות עיקריות שיש לבצע כדי להשיב על שאלת חקר מדעית : • ניסוח שאלת חקר : תיאור התופעה , ניסוח שאלת חקר מדעית ממוקדת . • העלאת השערות ובחינתן : פירוק התופעה לגורמים והעלאת השערות ביחס לכל גורם אפשרי , בחינת ההשערות על בסיס ידע קודם והאם הן ניתנות לבדיקה . • תכנון מהלך החקר : תכנון דרכים לבדיקה ההשערות ) ניסויים ותצפיות , ) תכנון מערכת הניסוי , תכנון דרכי המדידה וארגון הנתונים , ביצוע הניסוי / תצפית לפי התכנון , ארגון נתונים , עיבודם והסקת מסקנות . הערכת המסקנה ובחינה האם ההשערה אוששה או הופרכה . שימו לב : בכל משימה צריך לבצע מספר פעולות . אפשר לעבור מפעולה לפעולה או לחזור על אותה פעולה מספר פעמים . העיגול המרכזי מראה שלוש משימות שיש לבצע כל הזמן , על פי הצורך ובשילוב עם המשימות באליפסות החיצוניות . חקירה , הערכה וביצוע . גם כאן בכל משימה צריך לבצע מספר פעולות . סדר הפעולות אינו קבוע . אפשר לעבור מפעולה לפעולה או לחזור על אותה פעולה מספר פעמים . ) ראו פירוט בעמוד הבא . )

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר