עמוד:*10

מתן מענה לשונות של לומדים הסדרה המחודשת במבט חדש מכ וּ ונת לכל הלומדים בכיתה , ושואפת לתת הזדמנות שווה לכולם : לתלמידים חלשים ולמתקדמים , לבנות ולבנים , למגזר הממלכתי , למגזר הממלכתי–הדתי ולמגזר דוברי הערבית . הסדרה המחודשת במבט חדש מאמצת את גישת הפלורליזם התרבותי , ולפיה יש לתת הזדמנויות מתאימות למימוש מיטבי של הפוטנציאל הטמון בכל ילד וילדה , בהתאם לכישרונותיהם ולנטיותיהם המיוחדים . 9 תרבות הל"ה : בהבניה מתמדת — סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנשא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה . כתובת ברשת http : // www . cet . ac . il / self–regulation / : 10 תיאוריות קונסטרוקטיביסטיות : ברוקס , , ג–ז' ברוקס , . 1997 , ג–מ' לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית — בחיפוש אחר הבנה , מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה , האגף לתכניות לימודים , משרד החינוך . 11 הערכה לשם למידה ) הל"ל ( ושל הלמידה ) הש : ) "ל חני , , ש' קימרון , . 2005 , ה' תהליכי הערכה ותרבות בית ספרית כמנוף ללמידה , כתב העת אאוריקה , גיליון , 21 מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב . תרבות הל"ה תהליכי ההוראה–למידה וההערכה ויחסי הגומלין ביניהם ) להלן תרבות הל"ה ( מבוססים בסדרה המחודשת במבט חדש על תיאוריות למידה קונסטרוקטיביסטיות . על פי תיאוריות אלה , התובנה האנושית היא תוצר של פרשנות ועיבוד פעילים של האדם במהלך מפגשו עם העולם הפיזי , החברתי והתרבותי . הלמידה היא תהליך פעיל ומתמשך שבו הלומדים מבנים ידע ומפתחים תובנות באופן מודע ולא מודע כאחד . בהכרה של הלומדים קיימים מבני חשיבה המהווים בסיס להבניה של ידע חדש , תפיסות עולם ומיומנויות חדשות . הלומדים מ ַ בנים באופן פעיל ידע , עמדות והתנהגויות באמצעות התנסויות פורמליות ולא פורמליות שהם חווים במהלך חייהם . מבני החשיבה הקיימים בהכרתם של הלומדים מהווים בסיס לתכנונם של תהליכי ההוראה , הלמידה וההערכה . לפיכך , תפקיד המורה מתמקד בחשיפת מבני החשיבה של הלומדים , בזימון התנסויות מג וּ ונות ללמידה , ביצירת קשרים משמעותיים בין רעיונות , אמונות ועמדות , בעירור מודעותם של הלומדים לתהליכי החשיבה והלמידה שלהם ובתכנון סביבות למידה מתאימות . במסגרת תפיסת העולם של תרבות הל"ה , המיושמת בסדרה המחודשת במבט חדש , תהליכי הערכה שזורים בתהליכי ההוראה למידה בשני ממדים : . 1 הערכה לשם הלמידה ) הל"ל ( — זוהי הערכה שנועדה לשפר את תהליכי ההוראה–למידה ) הערכה מעצבת ( . 2 הערכה של הלמידה ) הש"ל ( — זוהי הערכה שנועדה לסכם את ההישגים של הלומדים ) הערכה מסכמת . ) משימות ההערכה שהסדרה המחודשת במבט חדש מציעה משקפות את התפיסה של תרבות הערכה , וכוללות קשת רחבה של פריטי הערכה מג וּ ונים — חלקם סגורים וחלקם פתוחים . הפריטים הפתוחים כוללים מטלות קצרות טווח ) דוגמת משימות להערכת אוריינות מדעית וטכנולוגית ( וכן מטלות ארוכות טווח ) דוגמת משימות חקר ופתרון בעיות . ) כמו כן , הסדרה המחודשת במבט חדש משלבת בפרקי הלימוד תהליכים רפלקטיביים , שתפקידם לעורר את מודעותם של הלומדים לתובנה החדשה שפיתחו ולתהליכי הלמידה שהתרחשו . הממד הפדגוגי

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר