עמוד:253

פּ ירמידה ( נ ' ) - هرم פּ ית וּ ח ( ז ' ) - تطوير פּ נייה ( נ ' ) - التفاف פּ נקייק ( ז ' ) - بان كيك פּ סחא ( ז ' ) - عيد الفصح المسيحي פּ עמ וֹ ן ( ז ' ) - جرس פּ צ וּ ע ; פּ צ וּ עה ( ש " ת ) - جريح؛ جريحة פּ קח ( ז ' ) - مراقب פּ קיד ( ז ' ) - موظف פּ קידה ( נ ' ) - موظفة פּ ר וּ סה ( נ ' ) - كسرة خبز פּ רק ( ז ' ) - فصل פּ תר וֹ ן ( ז ' ) - حل צ צד ( ז ' ) - جانب צד , לצ וּ ד ( פ ' ) - يصطاد צ וֹ חק , לצח וֹ ק ( פ ' ) - يضحك צ וֹ לל ( ז ' ) - غواص צ וֹ לל , לצל וֹ ל ( פ ' ) - يغوص צ וֹ פה , לצ פּוֹ ת ( פ ' ) - يشاهد צ וּ רה ( נ ' ) - شكل צח וֹ ק ( ז ' ) - ضحكة צי בּוּ רי ; צי בּוּ רית ( ש " ת ) - عام؛ عامة צי וּ ד ( ז ' ) - معدات ציל וּ ם ( ז ' ) - تصوير ציל וּ מי אוויר ( ז ' ) - صور جوية צ ' י פּ ס ( ז ' ) - بطاطا مقلية צל ( ז ' ) - ظل צלחת ( נ ' ) - صحن צלם ( ז ' ) - مصور צמא ; צמאה ( ש " ת ) - عطش؛ عطشى צפרדע ( נ ' ) - ضفدع צר ; צרה ( ש " ת ) - ضيق؛ ضيقة צר א וֹ פקים ( ש " ת ) - ضيق الآفاق צרה ( נ ' ) - ضائقة צריף ( ז ' ) - كوخ קד וּ ם ; קד וּ מה ( ש " ת ) - قديم؛ قديمة ק קד וֹ ש ; קד וֹ שה ( ש " ת ) - مقدس؛ مقدسة קהילה ( נ ' ) - مجتمع קו הא וֹ פק ( ז ' ) - خط الأفق ק וֹ סם ( ז ' ) - رائع ק וּפּ ת ח וֹ לים ( נ ' ) - صندوق المرضى ק וּ ראן ( ז ' ) - قرآن קטש וֹפּ ( ז ' ) - كاتشوب קיל וֹ גרם ( ז ' ) - كيلوغرام קיצ וֹ ני ; קיצ וֹ נית ( ש " ת ) - متطرف؛ متطرفة קלאסי ; קלאסית ( ש " ת ) - كلاسيكي؛ كلاسيكية קמח ( ז ' ) - طحين קצה ( ז ' ) - طرف קת וֹ לי ; קת וֹ לית ( ש " ת ) - كاثوليكي؛ كاثوليكية ר ראשי תיב וֹ ת ( ז ' ) - اختصار רגע ( ז ' ) - لحظة רהיט ( ז ' ) - قطعة أثاث ר וֹ חב ( ז ' ) - عرض רחב ; רחבה ( ש " ת ) - واسع؛ واسعة רחב א וֹ פקים ( ש " ת ) - واسع الآفاق ריאה ( נ ' ) - رئة רי בּ ה ( נ ' ) - مربى רעב ; רעבה ( ש " ת ) - جائع؛ جائعة רעב ( ז ' ) - جوع רעידת אדמה ( נ ' ) - هزة أرضية רפ וּ אה ( נ ' ) - طب רפ וּ אה שלמה - بالشفاء العاجل רפ וּ אי ; רפ וּ אית ( ש " ת ) - طبي؛ طبية רפת ( נ ' ) - حظيرة רצ וֹ ן ( ז ' ) - إرادة רצ פּ ה ( נ ' ) - أرضية רשימה ( נ ' ) - قائمة רשמי ; רשמית ( ש " ת ) - رسمي؛ رسمية

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר