עמוד:252

נ וֹ פל , לי פּוֹ ל ( פ ' ) - يسقط נ וֹ צץ ; נ וֹ צצת ( ש " ת ) - براق؛ براقة נ וֹ צרי ; נ וֹ צרית ( ש " ת ) - مسيحي؛ مسيحية נ וּ רה ( נ ' ) - مصباح נ וֹ שם , לנש וֹ ם ( פ ' ) - يتنفس נ וֹ שק , לנש וֹ ק ( פ ' ) - يقبل נזהר , להיזהר ( פ ' ) - يحذر נחשב , להיחשב ( פ ' ) - يعتب ניג וּ ד ( ז ' ) - تضاد נייד ; ניידת ( ש " ת ) - متنقل؛ متنقلة נימ וּ ק ( ז ' ) - تعليل ניס וּ י ( ז ' ) - تجربة ניצן ( ז ' ) - برعم נכנס , להי כּ נס ( פ ' ) - يدخل נכס ( ז ' ) - عقار נכתב , להי כּ תב ( פ ' ) - يكتب נלחם , להילחם ( פ ' ) - يقاتل נמל ( ז ' ) - ميناء נמצא , להימצא ( פ ' ) - يتواجد נס ( ז ' ) - معجزة נסגר , להיסגר ( פ ' ) - أغلق נע ֱ דר , להיעדר ( פ ' ) - يغيب נע ֱ לם , להיעלם ( פ ' ) - يختفي נפצע , להי פּ צע ( פ ' ) - يصاب נפרד , להי פּ רד ( פ ' ) - يودع נפש ( נ ' ) - نفس נפתח , להי פּ תח ( פ ' ) - فتح נצח ( ז ' ) - أزل נק בּ ר , להיקבר ( פ ' ) - يدفن נראה , להירא וֹ ת ( פ ' ) - يبدو נרטב , להירטב ( פ ' ) - يتبلل נש בּ ע , להישבע ( פ ' ) - يقسم נש בּ ר , להישבר ( פ ' ) - ينكسر נשימה ( נ ' ) - نفس נשלח , להישלח ( פ ' ) - يُرسَ ل נשמר , להישמר ( פ ' ) - يحذر ס ס וֹ ד ההצלחה ( ז ' ) - سر النجاح ס וֹ חר ( ז ' ) - تاجر ס וּכּ ה ( נ ' ) - عريشة ס וֹ ללה ( נ ' ) - بطارية ס וּ פה ( נ ' ) - عاصفة סטת וֹ סק וֹפּ ( ז ' ) - سماعة الطبيب סי כּוּ י ( ז ' ) - احتمال סירנה ( נ ' ) - صافرة إنذار סכ וּ ם ( ז ' ) - مبلغ ס כּ נה ( נ ' ) - خطر סל ( ז ' ) - سلة סנדוויץ ' ( ז ' ) - شطيرة סנטה קלא וּ ס ( ז ' ) - بابا نويل סע וּ דה ( נ ' ) - وجبة ספינה ( נ ' ) - سفينة ספסל ( ז ' ) - مقعد ע ע וּ גייה ( נ ' ) - كعكة ע וֹ לה לרגל ( ז ' ) - حاج ע וֹ מד להיגמר - على وشك الانتهاء עט ( ז ' ) - وزن עיד אל - אדחא ( ז ' ) - عيد الأضحى עייף ; עייפה ( ש " ת ) - متعب؛ متعبة עיירה ( נ ' ) - بلدة ענף ( ז ' ) - غصن עצמאי ; עצמאית ( ש " ת ) - مستقل؛ مستقلة ער ךְ ( ז ' ) - . 1 قيمة . . 2 مادة . עשיר ; עשירה ( ש " ת ) - غني؛ غنية פ פּוֹ נה , לפנ וֹ ת ( פ ' ) - يتجه פ וֹ נ וֹ גרף ( ז ' ) - فونوغراف פּוֹ על , לפע וֹ ל ( פ ' ) - يعمل פּוֹפּ ק וֹ רן ( ז ' ) - فشار פּ טנט ( ז ' ) - براءة اختراع / آلية פיזיקה ( נ ' ) - فيزياء פיל וֹ ס וֹ פיה ( נ ' ) - فلسفة פּ ינה ( נ ' ) - زاوية

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר