עמוד:250

כּ רית ( נ ' ) - وسادة כּ ת וֹ בת ( נ ' ) - عنوان כּ תף ( נ ' ) - كتف ל להבה ( נ ' ) - لهب ל וּ ח ( ז ' ) - لوح לחי ( נ ' ) - خد לחן ( ז ' ) - لحن ליטר ( ז ' ) - لتر ליצן ( ז ' ) - مهرج ליצנית ( נ ' ) - مهرجة לכב וֹ ד ( מ " י ) - لحضرة לפני ש ... - قبل أن מ מא בּ ד , לא בּ ד ( פ ' ) - يفقد מאיר , להאיר ( פ ' ) - ينير מאין ( מ " ש ) - من أين מאכל ( ז ' ) - أكلة מאמץ ( ז ' ) - جهد מאפייה ( נ ' ) - مخبز מבטא , לבטא ( פ ' ) - يعب عن מבצר ( ז ' ) - حصن מגזים , להגזים ( פ ' ) - يبالغ מגיש , להגיש ( פ ' ) - يقدم מגלי ארצ וֹ ת ( ז ' ) - مستكشفو العالم מד בּ יק , להד בּ יק ( פ ' ) - يلصق מדיטציה ( נ ' ) - تأمل מדליק , להדליק ( פ ' ) - يشعل الضوء " מדליק " ; " מדליקה " - رائع؛ رائعة מדע ( ז ' ) - علم מדעי ; מדעית ( ש " ת ) - علمي؛ علمية מדען ( ז ' ) - عالم מדענית ( נ ' ) - عالمة מד פּ יס , להד פּ יס ( פ ' ) - يطبع מד פּ סת ( נ ' ) - طابعة מדקלם , לדקלם ( פ ' ) - يرتل מהמם ; מהממת ( ש " ת ) - مذهل؛ مذهلة מהנדס ( ז ' ) - مهندس מ וּ גזם ; מ וּ גזמת ( ש " ת ) - مبالغ به؛ مبالغ بها מ וֹ ח - دماغ מ וֹ חק , למח וֹ ק ( פ ' ) - يمحو מ וֹ טיבציה ( נ ' ) - حافز מ וּ סלמי ; מ וּ סלמית ( ש " ת ) - مسلم؛ مسلمة מ וֹ ציא לא וֹ ר ( ז ' ) - ناشر מ וֹ צ " ש - ليلة الأحد מ וּשׂ ג ( ז ' ) - مصطلح מ וּ שלם ; מ וּ שלמת ( ש " ת ) - كامل؛ كاملة מ וֹ תן ( נ ' ) - خاصرة מז וּ זה ( נ ' ) - مزوزاه מזייף , לזייף ( פ ' ) - يُزور מזיק ; מזיקה ( ש " ת ) - ضار؛ ضارة מחבת ( נ ' ) - مقلاة מחיק ; מחיקה ( ש " ת ) - قابل للمحو؛ قابلة للمحو מט בּ יע , להט בּ יע ( פ ' ) - يغرق מט בּ ע ( זו " נ ) - قطعة نقدية מט בּ ע ח וּ ץ ( ז ' ) - عملة صعبة מט בּ ע לש וֹ ן ( ז ' ) - تركيبة لغوية מטרה ( נ ' ) - هدف מידה ( נ ' ) - قدر מיי בּ ש , ליי בּ ש ( פ ' ) - يجفف מילקשייק ( ז ' ) - ملكشيك מכוון , לכוון ( פ ' ) - يوجه מכין , להכין ( פ ' ) - يحضر מ כּ יש , לה כּ יש ( פ ' ) - يلدغ מ כּ ר ( ז ' ) - أحد المعارف מלא ךְ ( ז ' ) - ملاك מל וּ מד ; מל וּ מדת ( ש " ת ) - متعلم؛ متعلمة מלח ( ז ' ) - ملح מלחמה ( נ ' ) - حرب מלטף , ללטף ( פ ' ) - يداعب ממציא ( ז ' ) - مخترع ממציאה ( נ ' ) - مخترعة ממציא , להמציא ( פ ' ) - يخترع ממשי ךְ , להמשי ךְ ( פ ' ) - يستمر מנהרה ( נ ' ) - نفق

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר