עמוד:249

ו ויל וֹ ן ( ז ' ) - ستارة ז ז וֹ א וֹ ל וֹ גיה ( נ ' ) - علم الحيوان ז וֹ לל , לזל וֹ ל ( פ ' ) - يلتهم ז וֹ רם , לזר וֹ ם ( פ ' ) - يجري זז , לז וּ ז ( פ ' ) - يتحرك זכ וּ ת ( נ ' ) - حق זר ; זרה ( ש " ת ) - غريب؛ غريبة זרע ( ז ' ) - بذرة ח חברה ( נ ' ) - شركة חג המ וֹ לד ( ז ' ) - عيد الميلاد חגיגה ( נ ' ) - احتفال ח וּ " ל ( ז ' ) - خارج البلاد ח וֹ מה ( נ ' ) - سور ח וֹ צה , לחצ וֹ ת ( פ ' ) - يقطع ח וֹ קר ( ז ' ) - باحث ח וֹ קרת ( נ ' ) - باحثة ח וֹ שש , לחש וֹ ש ( פ ' ) - يخاف ח וֹ תם ( ז ' ) - ختم ח וֹ תם , לחת וֹ ם ( פ ' ) - يختم חי בּוּ ר ( ז ' ) - . 1 موضوع . . 2 إنشاء، صلة . חינ וּ ך ( ז ' ) - تربية חינ וּ כי ; חינ וּ כית ( ש " ת ) - تربوي؛ تربوية חי וּ בי ; חי וּ בית ( ש " ת ) - إيجابي؛ إيجابية חמץ ( ז ' ) - مخمر חפץ ( ז ' ) - غرض חצי ( ז ' ) - نصف חר וּ ץ ; חר וּ צה ( ש " ת ) - نشيط؛ نشيطة חשמלי ; חשמלית ( ש " ת ) - كهربائي؛ كهربائية ט טא בּ לט ( ז ' ) - حاسوب لوحي ט בּ עת ( נ ' ) - خاتم ט וֹ בע , לט בּוֹ ע ( פ ' ) - يغرق ט וֹ עם , לטע וֹ ם ( פ ' ) - يتذوق ט וֹ ען , לטע וֹ ן ( פ ' ) - يدعي ט וּ ש ( ז ' ) - طوش טייס ( ז ' ) - طيار טיע וּ ן ( ז ' ) - ادعاء טעם ( ז ' ) - مذاق י י בּ שה ( נ ' ) - يابسة יד על הלב - بصراحة ידיד וּ ת ( נ ' ) - صداقة י וֹ גה ( נ ' ) - يوغا י וֹ מן ( ז ' ) - مفكرة י וֹ רד , לרדת ( פ ' ) - ينزل יי שׂוּ מ וֹ ן ( ז ' ) - تطبيق יציאה ( נ ' ) - خروج כ כּ אב ( ז ' ) - ألم כּ אשר ( מ " ח ) , כּ ש ... - عندما כּ בד ; כּ בדה ( ש " ת ) - ثقيل؛ ثقيلة כּ ביש ( ז ' ) - شارع כּ ד ( ז ' ) - جرة כּ דאי ( תה " פ ) - يجدر כּוֹ אב ; כּוֹ אבת ( ש " ת ) - مؤلم؛ مؤلمة כּוֹ אב , לכא וֹ ב ( פ ' ) - يؤلم כּוּ תא בּ ( ז ' ) - كتاب כּוֹ תרת ( נ ' ) - عنوان כּוֹ תרת משנה ( נ ' ) - عنوان فرعي כּוֹ תרת ראשית ( נ ' ) - عنوان رئيسي כּ י כּ ר ( נ ' ) - ميدان כימיה ( נ ' ) - كيمياء כּ יסא גלגלים ( ז ' ) - كرسي متحرك כּ ל כּ לה ( נ ' ) - اقتصاد כּ ניסה ( נ ' ) - مدخل כּ נס ( ז ' ) - مؤتمر כּ נסייה ( נ ' ) - كنيسة כּ ף יד ( נ ' ) - كف اليد כּ רזה ( נ ' ) - منشور

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר