עמוד:182

אוצר מילים שמות עצם אבק ( ז ') - غبار בּ ימה ( נ ') - منصة גיר ( ז ') - طبشورة די וֹ ( זו " נ ) - حب זכ וּ ת ( נ ') - حق חגיגה ( נ ') - احتفال חי בּוּ ר ( ז ') - موضوع إنشاء חינ וּךְ ( ז ' ) - تربية ט בּ עת ( נ ') - خاتم כּ נס ( ז ') - مؤتمر כּ נסייה ( נ ') - كنيسة ל וּ ח ( ז ') - لوح מט בּ ע ( זו " נ ) - قطعة نقدية מלא ךְ ( ז ') - ملاك מסדר וֹ ן ( ז ') - ردهة מס ךְ ( ז ') - شاشة מעמד ( ז ') - منصب משקל ( ז ') - وزن ניג וּ ד ( ז ') - تضاد ספסל ( ז ') - مقعد עט ( ז ') - قلم حب עיירה ( נ ') - بلدة פּ ר וּ סה ( נ ') - كسرة خبز פּ רק ( ז ') - فصل פּ תר וֹ ן ( ז ') - حل שמות תואר גא וֹ ני - גא וֹ נית - عبقري / عبقرية חינ וּ כי – חינ וּ כית - تربوي / تربوية מ וּ שלם - מ וּ שלמת - كامل / كاملة מחיק - מחיקה - قابل للمحو / قابلة للمحو מל וּ מד - מל וּ מדת - متعلم / متعلمة מש וּ נה - מש וּ נה - غريب / غريبة עצמאי - עצמאית - مستقل / مستقلة שק וּ ף - שק וּ פה - شفاف / شفافة פעלים ושמות פועל בּוֹ חן , לבח וֹ ן - يختب זז , לז וּ ז - يتحرك ח וֹ שש , לחש וֹ ש - يخاف ח וֹ תם , לחת וֹ ם - يختم מדקלם , לדקלם - يرت ّ ل מ וֹ חק , למח וֹ ק - يمحو מרחם , לרחם - يشفق מ שׂכּ יל , לה שׂכּ יל - يتعلم מתגעגע , להתגעגע - يشتاق נחשב , להיחשב - يعتب נכתב , להי כּ תב - يكتب נראה , להירא וֹ ת - يبدو נשלח , להישלח - يُرسَ ل נשמר , להישמר - يحذر

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר