עמוד:128

אוצר מילים שמות עצם אכסניה ( נ ' ) - نزل גבעה ( נ ' ) - تل גג ( ז ' ) - سطح דירה ( נ ' ) - شقة ויל וֹ ן ( ז ' ) - ستارة ח וֹ מה ( נ ' ) - سور חפץ ( ז ' ) - غرض כּ ביש ( ז ' ) - شارع כּ ד ( ז ' ) - جرة כּ י כּ ר ( נ ' ) - ميدان כּ ניסה ( נ ' ) - مدخل כּ רית ( נ ' ) - وسادة כּ ת וֹ בת ( נ ' ) - عنوان מבצר ( ז ' ) - حصن מז וּ זה ( נ ' ) - مزوزاه מטרה ( נ ' ) - هدف מקלחת ( נ ' ) - حمام מרחב ( ז ' ) - حيز ס וּכּ ה ( נ ' ) – عريشة פּ ינה ( נ ' ) - زاوية פּ נייה ( נ ' ) - التفاف צרה ( נ ' ) – ضائقة צריף ( ז ' ) – كوخ רהיט ( ז ' ) - قطعة أثاث רפת ( נ ' ) - حظيرة רצ פּ ה ( נ ' ) - أرضية שׂ ריד ( ז ' ) - بقايا תל ( ז ' ) - تل תקרה ( נ ' ) - سقف 128 שמות תואר ארכיא וֹ ל וֹ גי - ארכיא וֹ ל וֹ גית - عالم / عالمة آثار צי בּוּ רי - צי בּוּ רית - عام / عامة צר - צרה - ضيق / ضيقة קד וּ ם - קד וּ מה - قديم / قديمة קד וֹ ש - קד וֹ שה - مقدس / مقدسة רחב - רחבה - واسع / واسعة פעלים ושמות פועל ח וֹ צה , לחצ וֹ ת - يقطع מיי בּ ש , ליי בּ ש - يجفف מכוון , לכוון - يوجه מ שׂכּ יר , לה שׂכּ יר - يؤجر משמש , לשמש - يستخدم מתערב , להתערב - يتدخل פּוֹ נה , לפנ וֹ ת - يتجه מיליות מאין - من أين בּ גלל - بسبب מילים לועזיות ארכיא וֹ ל וֹ גיה ( נ ') - علم الآثار שונות אי - שם - في مكان ما

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר