עמוד:125

הרמזים לנושא השבת הם הצירופים : "שמור וזכור , " " לקראת שבת לכו ונלכה" ו"שבת מלכתא . " פעילות 8 בחלק זה מתבקשים התלמידים להתחלק לקבוצות . הפעילויות בקבוצות הן בדרגות קושי שונות , ועל כן מומלץ שהמורה תתאים את בחירת הפעילות לרמת הקבוצה . קבוצה " א- " שמור וזכור בדבור אחד " פעילות 2 סעיף א-שמות כ , ז : " זכור את-יום השבת , לקדשו" מתוך עשרת הדברות . דברים ה , יא : " שמור את-יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלקיך" מתוך דברי משה לעם במדבר לפני הכניסה לארץ . סעיף ב- שני הפסוקים מדברים על מצוות השבת , הראשון נאמר בהר סיני והשני לפני הכניסה לארץ . זכור הוא ציווי חיובי לזכור את השבת , ואילו שמור הוא ציווי שלילי-לא לעשות דברים האסורים בשבת . סעיף ד-אף על פי ששני הפסוקים מוזכרים בשני אירועים שונים , שניהם נאמרו על ידי הקב"ה בדיבור אחד , בפעם אחת במעמד הר סיני . פעילות 3 הא-ל המיוחד הוא כינוי לקב " ה שהשמיענו את הציווי שמור וזכור במעמד הר סיני . קבוצה ב- " מקור הברכה " " ו- סוף מעשה במחשבה תחלה " פעילות 2 הברכה בשבת היא מעיין הברכות -ממנה מתברכים כל ששת ימי החול . השבת היא למעשה המקור שממנו נובעת הברכה לכל יום ויום מימות השבוע - מקור הברכה . המפרשים מבארים שברכה זו היא אור פניו של האדם במשך השבוע . ראב " ע מפרש שהאדם מקבל בשבת חכמה נאצלת יותר מביום חול . פעילות 3 סעיף ב-משמעות הביטוי " במחשבה תחילה" היא מתוך מחשבה וכוונה מראש . השבת נבראה ביום השביעי , ב"סוף מעשה" בראשית , בסיום בריאת העולם . יחד עם זאת , השבת היתה קיימת כל הזמן במחשבתו של ריבונו של עולם- " במחשבה תחלה , " היא זו שנתנה את הערך והמטרה לכל ששת ימי המעשה . זהו גם סדר הליך ההתפתחות הטבעי , המתבטא גם במהלך ההתפתחות של האדם : קודם מופיע החומר , הגוף , ורק לאחר מכן מתפתח בו החלק הרוחני-הנפש , הדעת והשכל שמכשירים לקבלת עול מצוות . קבוצה " ג- בואי בשלום עטרת בעלה " פעילות 3 הפניה אל דלת הכניסה של בית הכנסת מהווה זכר ליציאת החכמים לקראת השבת , הנזכרת במקורות אלו . ***

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר