עמוד:21

בין מילונו של המבוגר לזה של הילד הוא גמישותו וזמינותו של הראשון לשימוש הולם בכל הנסיבות התקשורתיות של ההפקה " . מחקרים מראים שהתייחסות שיטתית לאוצר מילים היא דרך יעילה להעשרתו . ההתייחסות יכולה להיות המרה בנרדפות , ניתוח מורפולוגי ( שורש , משפחת מילים , ( שיבוץ במשפט וכדומה . אחת המטרות בספרי " מילה טובה מאוד " היא הרחבה והעמקה של אוצר המילים הסביל והפעיל של התלמידים לצורך שימוש מדויק במילים והתבטאות עשירה והולמת מבחינת המשלב . נקודת המוצא לטיפול באוצר המילים בספר היא לרוב הקשר טקסטואלי , בין אם ישיר ובין אם עקיף , כפי שיוסבר בהמשך . במחקר אשר בדק מה מקל יותר על למידת מילים - מפגש עם אותה המילה בהקשרים טקסטואליים שונים או מפגש של הילדים עם המילה באותו הקשר טקסטואליו - נמצא כי דווקא המפגש החוזר עם המילה באותו הקשר טקסטואלי הוא שהשפיע על למידת המילים . עוד נמצא במחקר שלתוספת הגדרה למילה בטקסט הייתה השפעה ארוכת טווח ( להבדיל מהבנה מתוך ההקשר בלבד בו משובצת המילה . ( עוד מסקנה שעלתה מן המחקר היא כי רצוי להקריא לילדים סיפורים הכוללים מילים הנמצאות בטווח שמעבר לרמה המצופה מן הילדים . המלצה זו עולה בקנה אחד עם הרעיון כי ניתן לסווג מילים בשלוש רמות . 1 : מילים רווחות ומובנות לרבים וגם אם לא שכיחות , יכולות להיות מובנות במהירות ; . 2 מילים מופשטות יותר או רעיונות מורכבים ; . 3 מילים ספציפיות לתחום מסוים . ההמלצה של החוקרים היא לעסוק בעיקר ברמה השנייה של המילים . עוד מומלץ לעסוק בסגנון הכתיבה : סגנון הכתיבה – למשל , שימוש במטפורות או בשפה פיגורטיבית אחרת כמו לשון אירונית , הוא גם חלק מההקשר שבו נתונה המילה . לפיכך , כדאי להסב את תשומת לב הילדים לרכיב של כוונת הכותבים הבאה לידי ביטוי גם בסגנון הכתיבה שלהם . לפני הקריאה נועד הטיפול באוצר המילים להסיר חסמי קריאה או להטרים תוכן באמצעות מילים ומושגים . אפשר לחלץ מראש מילים קשות לסוגיהן השונים , לברר את משמעותן במילון או לשער את משמעותן ולשלבן במשפט . במהלך הקריאה עשויים להתגלות חסמים לקסיקליים נוספים . מומלץ בשלב זה לפרש את המילה ולהמשיך בקריאה . לעתים , נכון לעצור כדי להתרשם מבחירה לקסיקלית יפה 35 רביד , ד' . ( 2001 ) ניצני ההיצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני , בתוך : בלשנות עברית , , 50-51 ( גליון היובל , . ( 2001 עמודים . 4-3 Biemiller , A . Teaching Vocabulary - Early , direct , and sequential in Dyslexia Association quarterly newsletter , Perspectives , Fall 2000 , Vol . 26 , No . 4 . 37 Wilkinson , K . S . & Price-Houston , C . ( 2013 ) . Once upon a time , there was a pulchritudinous princess … : The role of word definitions and multiple story contexts in s'children learning of difficult vocabulary . Applied Psycholinguistics , 34 . Pp . 613-591 . 38 Beck , I . L . , McKeown , M . G . & Kucan , L . ( 2005 ) . In : Jalongo Renck , M . & Sobolak , M . J . ( 2011 ) . Supporting young children's vocabulary growth : the challenges , the benefits , and evidence-based strategies . Early childhood education journal , 38 . Pp . 421-429 . 39 ווהל , 'א וארדון , 'ר . ( 2002 ) מאפייני הקורא . קריאה , תיאוריה ומעשה – לומדים ומלמדים אוריינות ( עמודים . ( 24-56 האוניברסיטה הפתוחה . תל-אביב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר