עמוד:4

הקדמה ספרי הלימוד לחינוך לשוני בסדרה מילה טובה מאוד פותחו בהתאמה לתכנית הלימודים לחינוך לשוני לביתהספר היסודי ולנספח לתכנית הלימודים הנוגע ליצירות הספרות , ובהשפעת תובנות וידע שהצטברו מתקשורת שוטפת עם מורים ומדריכים בתחום החינוך הלשוני . הספר , על שני כרכיו , עונה על הנדרש בתכנית הלימודים בהיצע רחב של טקסטים לסוגיהם , ובכלל זה טקסטים מעולם השיח של הספרות ושל המקורות היהודיים וטקסטים מעולם השיח העיוני במגוון סוגות ותתי-סוגות . כמו כן הספר עונה על הצורך בעיסוק מעמיק בהבנה , בהבעה בכתב ובעל-פה , בדרכי תשאול מגוונות , בהוראת נושאי לשון ובתרגולם , בהרחבת אוצר המילים ובפעילויות המפתחות רמות חשיבה גבוהות . הספר מציע ארגון תמטי ( נושאי ) של טקסטים במגוון סוגות . העיקרון התמטי מוביל למימוש הרעיונות והמטרות של תכנית הלימודים בהתאמה לגיל התלמידים ולכשירות הלשונית המצופה מהם . העיקרון התמטי נבחר כמתאים לתלמידי בית הספר היסודי . נושאי התוכן השונים מעשירים את הידע הקיים אצל התלמידים ( עולם המושגים , אוצר המילים , הרעיונות , ( וביסוסם מהווה כשלעצמו חלק מהגדרתו של אדם אורייני . בנוסף , ביסוס התוכן מאפשר עיסוק מופשט יותר במבנה השיח : בסוגות ובחשיבה על השפה ( מטאלשון . ( בנוסף לעוגן התמטי הקיים בכל פרק , יש גם עוגן אורייני , והיצירות אוגדו יחד בהתאם לשני עוגנים אלה . מטרת הספר היא לסייע למורים לממש את היעדים שתכנית הלימודים מציבה . היעדים " מתורגמים" ליחידות לימוד הנושאות תוכן איכותי הכולל מפגשים עם תרבות , ידע וערכים . מעבר להתייחסות פרטנית הכוללת העמקה ותוספות עבור כל הפרקים המופיעים במילה טובה מאוד ד , במדריך למורה זה יוכלו המורים להעשיר ולהרחיב את ידיעותיהם בנושאים אחדים שאותם ראינו כחשובים להוראה בכלל ולהוראה במאה ה-21 בפרט . כך למשל , חשיבות העיסוק באוצר מילים , טיפוח של כישורי הבעה בכתב בסביבה דיגיטלית , למידה מתוך מקורות מידע מרובים ועוד . עבור כל נושא כזה מובאים הסברים תיאורטיים אשר מלווים בהמלצות ובדוגמאות מתוך הספר לתלמידים . אחד העקרונות שהובילו אותנו בפיתוח הספר הוא כי הספר הדיגיטלי הופך יותר ויותר רווח בתהליך הלמידה והינו חלק בלתי נפרד מההוראה . הדבר בא לידי ביטוי בכמה אופנים . למשל , ישנם פרקים שחלק ממקורות המידע המצוינים בהם מופיעים , מעצם מהותם , רק בגרסה הדיגיטלית של הספר . לדוגמה , סרטונים , קבצי קול , אפשרויות הקלטה וכדומה . ההפניות לתכנים מקוונים מהוות רכיב מהותי בתחום החינוך הלשוני של המאה ה-21 ונמצאות בהלימה למוגדר במסמך של משרד החינוך העוסק בהתאמת מערכת החינוך למאה ה- 1 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( "ג תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . 2 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( 2011 ) לשונית "יצירות ספרות" – " יצירות לכיתות -ו'" ה' באתר משרד החינוך : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Limudim–Tochniyot / Leshoni–Chinuch / YezirutSafrutLhorh aa / E–F . htm * הפנייה במדריך בלשון רבים-זכר מתייחסת םג למורות וגם לתלמידות . 3 הספר חולק לשני כרכים כדי לא להכביד על תלמידים צעירים בנשיאת ספר עב כרס . 4 ראו הערה . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר