עמוד:173

מע שׂ ה בּשׁ ני אמנים | מיכה י וֹ סף בּ ן-ג וּ רי וֹ ן מל ךְ אחד בּ נה לעצמ וֹ ארמ וֹ ן גד וֹ ל ויפה . קרא ל שׁ ני אנ שׁ ים , אמנים מפרסמים , הי וֹ דעים בּ חכמת הצי וּ ר , וצוה עליהם לציר את הא וּ לם בּ כל מיני צי וּ רים ר בּ ים . את הא וּ לם חלק ל שׁ ני חלקים , והבדיל א וֹ ת וֹ בּ פרכת . את המחצה מן הא וּ לם הטיל על האחד , ואת המחצה ה שׁ ניה הטיל על ה שׁ ני לציר הּ . אמר המל ךְ : אל יפריע אי שׁ את רעה וּ בּ מלאכת וֹ . ה וּ א קבע להם אר כּ ה שׁ נה תמימה למע שׂ יהם . עד א וֹ ת וֹ הזמן מחיבים הם לה שׁ לים את מלאכתם . אחד האמנים היה חר וּ ץ וה שׁ ני עצל . החר וּ ץ נתן את ל בּוֹ לעב וֹ דת וֹ מיד . טרח ויגע , י שׁ ב והגה בּ צי וּ ריו י וֹ מם ולילה וציר על כּ תלי הא וּ לם שׁבּ גב וּ ל וֹ צי וּ רים נפלאים מא וֹ ד : חי וֹ ת וע וֹ פ וֹ ת , מלאכים בּ עלי כּ נפים וּ בני אדם ; וכל הצי וּ רים חיים על הקיר וֹ ת וּ כאיל וּ נ שׁ מה בּ הם . ה שׁ ני י שׁ ב בּ מס בּוֹ ת רעים כּ ל הימים , לֹ א שׂ ם ל בּוֹ לפקדת המל ךְ ו לֹ א עסק בּ מלאכת הצי וּ ר כּ לל . וכא שׁ ר הז כּ יר וּ ל וֹ את ח וֹ בת וֹ , ענה ואמר : "ע וֹ ד י שׁ לי פּ נאי , לכ שׁ א פּ נה אעסק בּ מלאכתי . לי קלה העב וֹ דה וא וּ כל לע שׂוֹ ת בּ זמן קצר מה שׁ אחרים ע וֹשׂ ים ימים ר בּ ים " . כּךְ חלף ועבר י וֹ ם אחר י וֹ ם , שׁ ב וּ ע אחר שׁ ב וּ ע , ירח אחר ירח . והנה כּ לתה כּ מעט כּ ל ה שׁ נה , ו לֹ א נ שׁ אר אף שׁ ב וּ ע לע שׂוֹ ת את המלאכה . כּשׁ ראה הציר העצל , כּ י ע וֹ ד כּ תליו ריקים כּ בי וֹ ם ט וּ חם בּ סיד וכתלי חבר וֹ כּ בר מכסים צי וּ רים נפלאים – ויתחלחל . שׁ ל וֹשׁ ה ימים וּשׁ ל וֹשׁ ה ליל וֹ ת י שׁ ב וח שׁ ב מה לע שׂוֹ ת וּ במה למלא את כּ תליו בּ זמן קצר . וּ לפתע הבריק רעי וֹ ן בּ מ וֹ ח וֹ ויק פּ ץ וידלג מרב שׂ מחה . ה וּ א לקח שׁשׁ ר נפלא וּ מ שׁ ח בּוֹ את חלקת כּ תליו , והי וּ פּ ניהם כּ פני ראי . סיפור על עצלן . 1 גם בסיפור שלפניכם יש עצל וחרוץ . קראו אותו וחשבו : האם מוסר ההשכל מהסיפור דומה לזה שבמשלים שקראתם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר