עמוד:98

האזינו לקריאת הסיפור על הלל הזקן , כפי שהוא מופיע בספר האגדה . אמרו עליו על הלל הזקן , שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק . חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו . פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש לכנס ; עלה ונתלה וישב על פי ארבה , כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון . אמרו : אותו היום ערב שבת היה , ותקופת טבת היתה , וירד עליו שלג מן השמים וכסהו . כשעלה עמוד-השחר אמר לו שמעיה לאבטליון : אבטליון אחי , בכל-יום הבית מאיר והיום אפל , שמא יום מענן הוא ? הציצו עיניהם וראו דמות אדם בארבה . עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג . פרקוהו והרחיצוהו וסכוהו והושיבוהו כנגד המדורה . אמרו : ראוי זה לחלל עליו את-השבת . ( מתוך ספר האגדה מאת ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי , עמ' קנח , על פי מסכת יומא לה ) בּ טר פּ עיק – מטבע של חצי דינר . ר וּ ם – גובה . סכ וּ ה וּ – מרחו עליו שמן מרפא . . 6 א . באגדה שעיבדה שהם סמיט כתוב : " ליל שׁבּ ת חר פּ י היה זה , א ךְ הלל , שׁ היה מרתק לדברי החכמה שׁשׁ מע , לֹ א ח שׁ בּכּ פ וֹ ר העז . אפל וּ כּשׁ החל לרדת שׁ לג לֹ א ח שׁ בּוֹ הלל . ה וּ א שׁ כב ל לֹ א נ וֹ ע , אזנ וֹ כּ ר וּ יה ל שׁ מע את דברי החכמים , בּ ע וֹ ד ג וּ פ וֹ ה וֹ ל ךְ ונעלם תחת שׂ מיכה שׁ ל שׁ לג - עד א שׁ ר נרדם " . מצאו את התיאור המקביל ב"ספר האגדה . " השוו את שני התיאורים . כּ תבו במה הם שונים זה מזה . מהי לדעתכם הסיבה להבדל ? ב . קראו את שני המשפטים הראשונים בטקסט מספר האגדה וחשבו למה בחרה שהם סמיט לפתוח את העיבוד שלה לאגדה במשפט "הלל הזקן עני היה . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר