עמוד:19

" למה אתה א וֹ כל כּ ד וּ רים " ? שׁ אל הד וֹ ד . הדבר ענין א וֹ ת וֹ בּ מיחד הי וֹ ת שׁ היה ר וֹ קח . " אחרת האכילה מאמצת י וֹ תר מדי " , אמר הנ שׂ יא , "בּ צ וּ רת טבלי וֹ ת המתג בּ ר וֹ ת בּ שק וּ פי וֹ ת , המעדנים טעימים בּ א וֹ ת הּ המדה וּ מעיפים הר בּ ה פּ ח וֹ ת " . בּ ע וֹ ד שׁ ני הזרים עס וּ קים בּ פליאה התגלגל ל וֹ זידל בּ סט אל מח וּ ץ למטה . ה וּ א לב שׁ בּ גד ים ; שׁ אר בּ גדיו הי וּ מצירים על ג וּ פ וֹ; הצואר וֹ ן , העניבה , המקטרן , המכנסים , הגר בּ ים והנעלים . " מעלה , מה " ? ה וּ א שׁ אל . " המצאה שׁ לי ! צבעים עמידים ! להתל בּשׁ וּ להת פּ שט הם עס וּ קים שׁ ג וֹ זלים זמן וּ כר וּ כים בּ עב וֹ דה " . ה וּ א נאנח ונאנק והתנ וֹ עע כּ ברוז , וזה לקח לֹ א מעט זמן עד שׁ התגלגל אל מח וּ ץ ל בּ ית . ה וּ א בּ ר ךְ את חבר וֹ לספסל הלמ וּ דים בּ חביב וּ ת יחסית וגם לד וֹ ד רינגלה וּ ט ה וֹשׁ יט את יד וֹ . " לפני שׁ אתם ממהרים לים הדר וֹ מי אתם חיבים לרא וֹ ת את חות הנסי וֹ נ וֹ ת שׁ לנ וּ " , ה וּ א אמר והם החל וּ לצעד לאטם לעבר מד שׁ אה כּ חלה אפרה . לפתע החל לרדת ג שׁ ם . " הייתי צרי ךְ לה שׁ איר בּבּ ית את מקל ההליכה שׁ לי , מטריה היתה מתאימה הר בּ ה י וֹ תר " , אמר רינגלה וּ ט . " אל תּשׁבּ ר לעצמ ךָ את הרא שׁ בּ גלל זה " ! ה שׁ יב ל וֹ זידל בּ סט . "שׂ ים לב איל וּ שׁ כל וּ לים ארצנ וּ מציעה " ! וכ ךְ היה . רק החל וּ ט פּוֹ ת הג שׁ ם הרא שׁוֹ נ וֹ ת לרדת , וע שׂ ר וֹ ת מטרי וֹ ת צמח וּ בּ מד שׁ א וֹ ת שׁ מסביב . אפ שׁ ר היה לעמד מתחת למטריה כּ ז וֹ , ואפ שׁ ר היה גם לקטף א וֹ ת הּ וּ להמ שׁ י ךְ לצעד תחתיה . השל וֹשׁ ה קטפ וּ להם מטרי וֹ ת והמ שׁ יכ וּ ללכת . "כּשׁ י פּ סק הג שׁ ם , י בּ ל וּ המטרי וֹ ת " , הבטיח זידל בּ סט והדבר הר שׁ ים את המבקרים עד מאד . הג שׁ ם פּ סק , ואכן המטרי וֹ ת התקמט וּ כּ מ וֹ פּ רחים נב וּ לים . הנ שׂ יא זרק את המטריה הנב וּ לה שׁ ל וֹ לתעלה שׁבּ צדי הדר ךְ והא וֹ רחים ע שׂוּ כּ דגמת וֹ . ( מתוך שלושים וחמישה במאי , תרגם : מיכאל דק , , 2000 עמ' ( 37-41

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר