עמוד:17

"בּ טח י שׁ פּ ה כּ מה " , אמר רינגלה וּ ט . " אחרת הרי לֹ א היה בּ כלל טעם לעצים הא וֹ ט וֹ מטיים " . הד וֹ ד צדק . אחרי העק וּ ל רא וּ בּ תים . ה בּ תים נצב וּ על גלגלים והי וּ רת וּ מים לס וּ סים . כּךְ הצליח וּ הדירים להשאר בּ מט וֹ תיהם וּ בכל זאת להגיע לכל מק וֹ ם . ח וּ ץ מזה , רמק וֹ לים הי וּ מצמדים לחל וֹ נ וֹ ת חדרי השנה . וּ כ שׁ שני בּ טלנים רצ וּ ל שׂוֹ חח הם נעזר וּ בּ ס וּ סים כּ די לקרב את ה בּ תים ו שׂוֹ חח וּ בּ יניהם בּ אמצע וּ ת הרמק וֹ ל , מ בּ לי שׁ רא וּ אי שׁ את רעה וּ . ק וֹ נרד הצ בּ יע על שׁ ני בּ תים כּ אלה . הד וֹ ד ואחינ וֹ התגנב וּ חר שׁ לקרבת שׁ ני ה בּ תים ו שׁ מע וּ ק וֹ ל רד וּ ם בּוֹ קע מאחד הרמק וֹ לים : " נ שׂ יא יקר , מה בּ עצם מזג האויר הי וֹ ם " ? " אין לי משג " , ענה הרמק וֹ ל ה שׁ ני . " מזה כּ מה ימים לֹ א יצאתי ממטתי " . " נ וּ " , נהם הרא שׁוֹ ן , " לפח וֹ ת אל החל וֹ ן היית יכ וֹ ל להטריח את עצמ ךָ , אם אתה כּ בר נ שׂ יא " . " ולמה אין אתה מסת כּ ל מ בּ עד לחל וֹ ן , הנמן יקירי " ? " אני שׁוֹ כב מאז שׁ ל שׁוֹ ם וּ פני אל הקיר ואני מתעצל להסת וֹ בב לצד השני " . " גם אני כּךְ , יקירי הנמן " . " אם כּךְ , אד וֹ ני הנ שׂ יא , נצטר ךְ לותר על תחזית מזג האויר " . "כּ ן , כּךְ נראה גם לי הנמנמנ וֹ ן , להתרא וֹ ת , שׁ נה נעימה ל ךָ " ! " גם ל ךָ אד וֹ ני הנ שׂ יא , תע שׂ ה שׁ ל וֹ ם " ! שׁ ני הרמק וֹ לים פּ הק וּ . ואז התגלגל וּ ה בּ תים זה מזה . ( מתוך שלושים וחמישה במאי , תרגם : מיכאל דק , , 2000 עמ' ( 34–36 ולטר טריאר , האיור בכריכת הספר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר