עמוד:14

י וֹ דע מה ה וּ א ענה לי " ? " מה " ? שׁ אל המ וֹ רה , וחבריו לעב וֹ דה שׁוּ ב קמ וּ ממק וֹ מ וֹ תיהם ועמד וּ בּ חצי עג וּ ל מאח וֹ רי הילדה . " קדם אנ שׁךְ לעצמי את קצה הל שׁוֹ ן , כּךְ ה וּ א אמר " , ס פּ רה פּ צ פּ נת . "כּ נראה י שׁ ל וֹ הר בּ ה גאוה עצמית " . מר בּ רמזר ירד מעל אדן החל וֹ ן . " נ וּ ט וֹ ב " , ה וּ א אמר , " את המכתב לֹ א אכתב " . ךְכּ" צרי ךְ להי וֹ ת " , אמרה פּ צ פּ נת . " אתה אי שׁ נחמד . מיד ידעתי , ות וֹ דה ר בּ ה ל ךָ " . המ וֹ רה לוה א וֹ ת הּ עד לדלת . " גם אני מ וֹ דה ל ךְ , ילדתי " . " וע וֹ ד דבר אחד " , אמרה פּ צ פּ נת . " לפני שׁ אני שׁוֹ כחת . רק אל תס פּ ר לאנט וֹ ן שׁ הייתי כּ אן " . " אפל וּ לֹ א צי וּ ץ אחד " , אמר מר בּ רמזר ולטף קל וֹ ת את יד הּ שׁ ל הילדה . ה פּ עמ וֹ ן צלצל . השע וּ ר ה בּ א עמד להתחיל . פּ צ פּ נת טסה בּ מ וֹ רד המדרג וֹ ת , עלתה על המכ וֹ נית שׁבּ ה נהג מר ה וֹ לק ונסעה ה בּ יתה . בּ מ שׁךְ כּ ל הנסיעה היא קפצה על המ וֹשׁ ב וזמזמה לעצמ הּ מנגינ וֹ ת . ( מתוך פצפונת ואנטון , תרגם : מיכאל דק , , 2009 עמ' ( 86–81 . 2 שיחה בכיתה מה דעתכם , פצפונת היא באמת פצפונת" ? " . 3 פצפונת מתייצבת מול מר בּ רמזר ואומרת לו את דעתה , אף על פי שיחסי הכוחות ביניהם הם בהחלט לטובתו של מר ברמזר . א . התבוננו באיור 'בעמ . 12 שימו לב לדרך שבה באים לידי ביטוי יחסי הכוחות בין מר ברמזר ובין פצפונת . ב . כּ תבו אילו יתרונות יש למורה על פצפונת . מדוע יחסי הכוחות בין שניהם אינם שווים ? ג . איזו תכונה מגלה פצפונת – ח וּ צפה או העזה – כשהיא מתייצבת מ וּ ל מר ברמזר באמצע חדר המורים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר