עמוד:13

ח שׁבּוֹ נ וֹ ת . ע וֹ ד הי וֹ ם יצא מכתב לאמ וֹ " . פּ צ פּ נת היתה ר וֹ צה לבדק האם אפ שׁ ר לה שׁ תמ שׁ בּ קרחת שׁ ל בּ רמזר כּ במראה , אבל עכ שׁ ו לֹ א היה לה פּ נאי לכ ךְ . " עכ שׁ ו יק שׁ יב נא לי אד וֹ ני היטב " , היא אמרה . " אמא שׁ ל אנט וֹ ן מאד ח וֹ לה . היא היתה בּ בית ח וֹ לים ו שׁ ם ה וֹ ציא וּ לה צמח , לֹ א צמח , גד וּ ל , ועכ שׁ ו היא שׁוֹ כבת בּבּ ית מזה כּ מה שׁ ב וּ ע וֹ ת ו לֹ א יכ וֹ לה לעבד " . לֹ" א ידעתי את זה " , אמר מר בּ רמזר . " היא שׁוֹ כבת בּ מטה ו לֹ א יכ וֹ לה לבשל . אבל מי שׁ ה וּ צרי ךְ לבשל ! והאם אד וֹ ני י וֹ דע מי מבשל ? אנט וֹ ן מבשל . ואני יכ וֹ לה להגיד ל ךָ שׁ ה וּ א מבשל ת פּוּ חי אדמה בּ מלח , חביתה וּ דברים כּ אלה , ממ שׁ מצינים " ! לֹ" א ידעתי את זה " , אמר מר בּ רמזר . "כּ בר כּ מה שׁ ב וּ ע וֹ ת שׁ היא לֹ א יכ וֹ לה להרויח כּ סף . אבל מי שׁ ה וּ צרי ךְ להרויח כּ סף . והאם אד וֹ ני י וֹ דע מי מרויח כּ סף ? אנט וֹ ן מרויח את ה כּ סף . ואת זה כּ מ וּ בן לֹ א ידעת " . פּ צ פּ נת הת כּ עסה . " מה בּ עצם אד וֹ ני י וֹ דע " ? המ וֹ רים האחרים צחק וּ . כּ ל קרחת וֹ שׁ ל מר בּ רמזר האדימה . " וכיצד ה וּ א מרויח את ה כּ סף " ? ה וּ א שׁ אל . " את זה אני לֹ א מגלה , " אמרה פּ צ פּ נת . " אני יכ וֹ לה להגיד ל ךָ שׁ הנער ק וֹ רע את עצמ וֹ י וֹ ם ולילה . ה וּ א א וֹ הב את אמא שׁ ל וֹ , וה וּ א ע וֹ בד בּ פר ךְ וּ מבשל וּ מרויח כּ סף כּ די לקנ וֹ ת אכל וּ ל שׁ לם את שׂ כר הדירה וּ כ שׁ ה וּ א צרי ךְ להסת פּ ר ה וּ א מ שׁ לם לס פּ ר בּ ת שׁ ל וּ מים . א וֹ תי בּ כלל מפתיע שׁ ה וּ א לֹ א י שׁ ן בּ מ שׁךְ כּ ל השע וּ רים " . מר בּ רמזר י שׁ ב בּשׁ קט . המ וֹ רים האחרים הק שׁ יב וּ . פּ צ פּ נת המ שׁ יכה בּ הל וּךְ גב הּ : " ואז אד וֹ ני מתישב ל וֹ וכ וֹ תב לאמ וֹ שׁ ל הילד מכתב , כּ אל וּ שׁ ה וּ א עצל ! ואז יכ וֹ לים לקר וֹ ת כּ ל מיני דברים . האשה המס כּ נה הזאת תק בּ ל בּ גלל ךָ ע וֹ ד כּ מה גד וּ לים ותצטר ךְ שׁוּ ב לה כּ נס לבית ח וֹ לים ! אבל גם הילד יהיה ח וֹ לה , את זה אני יכ וֹ לה להבטיח ל ךָ! ה וּ א לֹ א יחזיק מעמד בּ חיים כּ אלה ע וֹ ד הר בּ ה זמן " . מר בּ רמזר אמר : " רק אל תכעסי כּ ל כּךְ . למה ה וּ א לֹ א ס פּ ר לי את כּ ל זה בּ עצמ וֹ " ? " בּ זה אתה צ וֹ דק " , אמרה פּ צ פּ נת . " אני גם שׁ אלתי א וֹ ת וֹ את א וֹ תה שׁ אלה ואתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר