עמוד:11

מר בּ רמזר פּ תא וֹ ם ק וֹ לט בּ ימי שׁ שי יצאה פּ צ פּ נת שׁ עה קדם מ בּ ית הספר . המנהל פּוֹ גה ידע על כּךְ ו שׁ לח את הנהג עם המכ וֹ נית שׁ יקח א וֹ ת הּ ה בּ יתה . בּשׁ עה הזאת ע וֹ ד לֹ א היה זק וּ ק למכ וֹ נית , וּפּ צ פּוֹ נת מאד אהבה לנסע בּהּ . הנהג הצדיע ל הּ כּ דר ךְ נהגים כּשׁ יצאה מ פּ תח בּ ית הספר וּ פתח את הדלת . היא רצה לעבר וֹ בּ התלהב וּ ת וה וֹשׁ יטה ל וֹ את ידה . "שׁ ל וֹ ם , מר ה וֹ לק " , היא אמרה . הילד וֹ ת האחר וֹ ת שׂ מח וּ כּ בר , וּ כ שׁבּ א וּ לקחת את פּ צ פּ נת פּוֹ גה בּ מכ וֹ נית , יכל וּ גם כּ מה ילד וֹ ת להצטרף לנסיעה . אבל הי וֹ ם פּ נתה אליהן פּ צ פּ נת ואמרה בּ עצב , "בּ נ וֹ ת , אל תכעס וּ עלי , אבל הי וֹ ם אני נ וֹ סעת לבד " . הילד וֹ ת עמד וּ ליד המכ וֹ נית ונרא וּ עצ וּ ב וֹ ת כּ מ וֹ כּ לבים רט בּ ים . " אני מכרחה לסדר משה וּ ח שׁוּ ב " , הס בּ ירה פּ צ פּ נת , " ואתן על וּ ל וֹ ת להפריע " . היא התישבה לגמרי לבד הּ בּ מכ וֹ נית הגד וֹ לה , אמרה לנהג את ה כּ תבת שׁ אליה רצתה להגיע . ה וּ א נכנס למכ וֹ נית והנסיעה החלה . ע שׂ רים ילד וֹ ת מאכזב וֹ ת ה בּ יט וּ בּ עצב אחרי המכ וֹ נית היפה שׁ התרחקה מן המק וֹ ם . לאחר כּ מה דק וֹ ת עצרה המכ וֹ נית לפני בּ נין גד וֹ ל . גם זה היה בּ ית ספר ! " אד וֹ ן ה וֹ לק הנחמד " , אמרה פּ צ פּ נת , " אם יר שׁ ה לי , הייתי מבק שׁ ת שׁ תח כּ ה לי רגע אחד בּ בק שׁ ה " . מר ה וֹ לק הנהן וּפּ צ פּ נת עלתה בּ ריצה בּ מדרג וֹ ת . היתה הפסקה . היא עלתה לק וֹ מה הרא שׁוֹ נה ו שׁ אלה את אחד הנערים איפה חדר המ וֹ רים . ה וּ א ה וֹ ביל א וֹ תה ל שׁ ם . היא דפקה בּ דלת . הי וֹ ת שׁ אף אחד לֹ א פּ תח ל הּ היא דפקה שׁוּ ב , וה פּ עם די בּ מרץ . הדלת נפתחה . מאח וֹ ריה עמד אי שׁ צעיר וגב הּ ולעס פּ ר וּ סת לחם . " טעים " ? שׁ אלה פּ צ פּ נת . ה וּ א צחק . "וּ מה ע וֹ ד את ר וֹ צה לדעת " ? בּ" כונתי לד בּ ר עם מר בּ רמזר " , היא הצהירה . "שׁ מי פּוֹ גה " . המ וֹ רה בּ לע את שׁ ארית ה פּ ר וּ סה ואמר , " ט וֹ ב , אז ה כּ נסי פּ נימה " . היא הלכה בּ עקב וֹ תיו והם נכנס וּ לחדר גד וֹ ל עם כּ סא וֹ ת ר בּ ים . על כּ ל אחד מן ה כּ סא וֹ ת הר בּ ים י שׁ ב מ וֹ רה , וּ לרגע ק בּ לה פּ צ פּ נת דפיק וֹ ת לב מן המראה המחריד הזה . המלוה שׁ ל הּ לוה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר