עמוד:182

ר וּ מ פּ ל שׁ טילצקין | ה ָ אחים גרים היה היה פּ עם ט וֹ חן עני , והיתה ל וֹ בּ ת יחידה . " בּ תי יכ וֹ לה להפ ךְ ק שׁ לזהב " , הת פּ אר הט וֹ חן בּ פני שׁ כניו . ה שׁ מ וּ עה על בּ ת הט וֹ חן הגיעה לאזני המל ךְ . זה מ וֹ צא חן בּ עיני , אמר המל ךְ בּ ל בּוֹ , וצוה להביא את בּ ת הט וֹ חן לארמ וֹ נ וֹ . הנערה הכנסה לחדר קטן מלא בּ ק שׁ , והמל ךְ אמר לה : "ר וֹ אה את את כּ ל הק שׁ הזה ? עד ה בּ קר הפכי את כּ ל הק שׁ לזהב . אם לֹ א - אצוה לערף את רא שׁךְ " . המל ךְ יצא ונעל את החדר , וּ בת הט וֹ חן האמללה נ שׁ ארה לבדה . אי ךְ ה וֹ פכים ק שׁ לזהב לֹ א ידעה . היא היתה בּ ט וּ חה כּ י ס וֹ פה קר וֹ ב , וּ דמע וֹ ת שׁ טפ וּ את לחייה . לפתע נפתחה הדלת , ואי שׁוֹ ן זע וּ ף פּ נים נכנס אל החדר ו שׁ אל : " שׁ ל וֹ ם עלי ךְ בּ ת הט וֹ חן , מד וּ ע נעצבת " ? " המל ךְ צוה עלי לטו וֹ ת זהב מהק שׁ הזה " , ענתה הנערה בּ ק וֹ ל בּוֹ כים . " מה תתני לי אם אע שׂ ה אני את מלאכת ךְ " ? חקר האי שׁוֹ ן . היה היה בארץ רחוקה על מעשיות , וגם על כתיבת טיעון מעשייה היא סיפור דמיוני שלעתים קרובות יש בו מעשה קסמים , או התרחשות על-טבעית . בעבר הסיפורים האלה עברו בעל-פה מהורים לילדים , מדור לדור . . 1 קראו את המעשייה וחשבו למה מכונה הדמות בסיפור "אי שׁוֹ . ן"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר