עמוד:129

נצנץ על קרקעית הּ . שׁ ני נסיכים נ וֹ ספים נס וּ את מזלם - ל שׁ וא - ונלקח וּ לביתהסהר . הגיע ת וֹ ר וֹ שׁ ל הא כּ ר הצעיר . " ה וֹ ד מלכ וּ ת ךָ , נסיכה עדינה , " פּ נה אל המל ךְ ואל בּ ת וֹ , "הנני ואביא לכם את כּ ד- 65 הזהב " ! " ר בּ ים נס וּ זאת לפני ךָ ונכ שׁ ל וּ , " אמר המל ךְ בּשׂ ח וֹ ק קל , "ואי ךְ תצליח אתה " ? " אם לֹ א אצליח , " ענה העלם בּ בטח וֹ ן , "ר שׁ אי אתה אף להתיז את רא שׁ י מעלי . " חור וֹ ן קל עלה בּ פני הנסיכה , א ךְ בּ פני המל ךְ עלה הסמק . " אל-יתהלל ח וֹ גר כּ מפתח , " אמר בּ זעף . 70 החצ וֹ צרה הריעה . העלם פּשׁ ט את בּ גדיו , חלץ את נעליו ועמד נכ וֹ ן לזנ וּ ק . תר וּ עה שׁ ניה - והס ה שׁ ל ךְ בּ קהל . א ךְ כּשׁ הריעה החצ וֹ צרה בּשׁ לי שׁ ית עלה רח שׁ שׁ ל הפתעה מקרב הצ וֹ פים . לתמה וֹ ן כּ לם , בּ מק וֹ ם לק פּ ץ למים , הפ ךְ העלם את פּ ניו וּ מהר וט פּ ס על העץ שׁ על שׂ פת ה בּ רכה . "בּ רגע האחר וֹ ן אחז ה פּ חד בּ נער המתרברב , " ... פּ רץ המל ךְ בּ צח וֹ ק . 75 ע וֹ ד מלת וֹ על שׂ פתיו , שׁ ב העלם וירד מן העץ - כּשׁבּ יד וֹ כּ ד-הזהב . המל ךְ קם לקראת וֹ . אף הנסיכה קמה ועל פּ ניה חי וּךְ . לחץ המל ךְ את יד וֹ ואמר : " אכן , כּ ד-הזהב בּ יד ךָ , אי שׁ צעיר . בּ תי תהיה ל ךָ לא שׁ ה ואתה תמ לֹךְ אחרי . אבל , " ה וֹ סיף ו שׁ אל , "ה לֹ א תאמר לי אי ךְ גלית את הס וֹ ד , שׁכּ ל הצעירים הלל וּ שׁ נס וּ את מזלם לפני ךָ לֹ א גל וּ " ? 80 נפל הצעיר על בּ ר כּ יו לפני המל ךְ ואמר : "אל נא יחר א פּךָ בּ י , ה וֹ ד מלכ וּ ת ךָ . לֹ א חכמתי היא שׁ עמדה לי , אלא חכמת וֹ שׁ ל אבי הזקן . אתה גזרת לגר שׁ מן הארץ את כּ ל הזקנים , א ךְ אני הפרתי את פּ קדת ךָ . אב זקן לי , אי שׁ ט וֹ ב , ג בּוֹ כּ פ וּ ף , רא שׁוֹ שׂ יבה וּ פניו תלמים , א ךְ כּ ל וֹ כּ לי מלא חכמה ונסי וֹ ן . הסתרתי א וֹ ת וֹ בּ בקתה בּ יער ונהגתי בּוֹ כּ ב וֹ ד אב , חרף פּ קדת ךָ . ה וּ א שׁפּ ענח את הס וֹ ד בּ א וֹ מר וֹ 85 לי : ' בּ ני , אם נעלם כּ ד-הזהב כּ ל-אימת שׁ ק וֹ פץ מי שׁ ה וּ ל בּ רכה , א וֹ ת ה וּ א כּ י לֹ א את ה כּ ד ר וֹ א וֹ ת עיניכם אלא את בּ ב וּ את וֹ הנ שׁ קפת בּ מים . ה כּ ד עצמ וֹ , לאמת וֹ שׁ ל דבר , תל וּ י בּ מה פּךְ למעלה-למעלה , בּ ין ענפי העץ . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר