עמוד:128

נא תנסה את כּוֹ ח ךָ מיד , בּ י וֹ ם הרא שׁוֹ ן . בּוֹ א אל חצר הארמ וֹ ן והת בּוֹ נן בּ כל א שׁ ר יקרה בּשׁ בע עינים - ואחר ת שׁוּ ב וּ תס פּ ר לי . " לב שׁ הצעיר את בּ גדיו היפים והל ךְ אל חצר הארמ וֹ ן . על שׂ פת ה בּ רכה , בּ צל עץ גב וֹ ה וענף , על כּ סא זהב , י שׁ ב המל ךְ , וּ ליד וֹ בּ ת וֹ , שׁ יפי הּ עלה על כּ ל א שׁ ר ס פּ ר 40 על א וֹ ד וֹ תיה . א ךְ ראה העלם את פּ ניה , נק שׁ ר בּ ה לאהבה , אם כּ י תמה בּ ל בּוֹ על שׁוּ ם מה נתנה הס כּ מת הּ לתחר וּ ת כּ ה אכזרית . כּשׁ אהיה בּ על הּ - ח שׁ ב בּ ל בּוֹ - א וֹ כיח א וֹ תה על המע שׂ ה . ר וּ ח קלה בּ דרה את עליו שׁ ל העץ למרגל וֹ תיו י שׁ ב וּ המל ךְ וּ בת וֹ . נסי ךְ אחד , שׁ ע וֹ ר וֹ בּ הק בּ א וֹ ר ה שׁ מ שׁ וּשׁ ריריו רטט וּ , עמד על שׂ פת ה בּ רכה נכ וֹ ן לצלילה . על הקרקעית , בּ ת וֹךְ המים הצל וּ לים , בּ ין הצללים שׁ ל ענפי 45 העץ , הבהיק כּ ד-הזהב . החצ וֹ צרה תקעה בּשׁ לי שׁ ית . הנסי ךְ זנק אל המים והעלה גלים סביב וֹ . בּוֹ - בּ רגע נעלם ה כּ ד . שׁ עה אר כּ ה שׁ הה מתחת לפני המים - ו שׁ ב ועלה בּ ידים ריק וֹ ת . ה וּ א לֹ א מצא את כּ ד-הזהב . העיף מ בּ ט אחר וֹ ן , עצ וּ ב , בּ נסיכה , שׁ עה שׁ עבדי המל ךְ שׂ מ וּ אזיקים על ג וּ פ וֹ וּ לקח וּ ה וּ לבית-הסהר . 50 שׁ ל וֹשׁ ה נסיכים נ וֹ ספים ניס וּ מזלם בּ א וֹ ת וֹ י וֹ ם - וּ בכלם חזר ונ שׁ נה א וֹ ת וֹ מע שׂ ה . בּ א וֹ ת וֹ ערב ס פּ ר הא כּ ר הצעיר לאביו את כּ ל א שׁ ר רא וּ עיניו . " ואת כּ ד-הזהב שׁבּ מים - בּ עיני ךָ ראית " ? שׁ אל . "בּ עיני ראיתי . " "וּ כ שׁ קפץ הק וֹ פץ - נעלם ה כּ ד " ? 55 " נעלם כּלֹ א היה . " הרהר הזקן שׁ עה אר כּ ה וּ לבס וֹ ף שׁ אל : "ואת ה כּ ד ראית נ שׁ קף בּ מים מ בּ ין צללי הענפים שׁ ל א וֹ ת וֹ עץ " ? " אכן , " אמר ה בּ ן . "וּ בכן , " אמר הזקן , "קרב אלי , בּ ני , ואני אמר ל ךָ את א שׁ ר תע שׂ . "ה 60 ע וֹ ד שׁ עה אר כּ ה וֹשׂ חח וּ האב וּ בנ וֹ . שׁוּ ב י שׁ ב וּ המל ךְ וּ בת וֹ בּ צל העץ הענף , על שׂ פת ה בּ רכה , הזהב-וכד ה בּוֹ גדני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר