עמוד:127

א וּ לם , כּ כל שׁ נסה המל ךְ להסיח דעת וֹ מן הזקנה הממ שׁ מ שׁ ת וּ באה , כּ ן גברה חרדת וֹ מ פּ ניה . פּ ניו הי וּ ט וֹ ב וֹ ת וחלק וֹ ת עדין וּשׂ ער וֹ שׁ חר- כּ ע וֹ רב , א ךְ מדי צאת וֹ 10 אל מח וּ ץ לארמ וֹ ן ראה זקנים וּ זקנ וֹ ת שׁ ח וּ חים , חר וּשׁ י- פּ נים ו שׂ בי- שׂ ער , וּ מראם לֹ א נתן ל וֹ מנ וֹ ח . עמד אפ וֹ א י וֹ ם אחד וגזר לגר שׁ את כּ ל הזקנים מממלכת וֹ . וחק יצא מלפניו : כּ ל זקן שׁ ימצא בּ מדינה , וכל המסתיר זקן , בּבּ ית א וֹ מח וּ צה ל וֹ - יא שׁ מ וּ בּ פלילים ויהי וּ צפ וּ יים לענ שׁ החמ וּ ר מ כּ ל : מות . חזקה גזרת המל ךְ על נתיניו . נטל וּ הזקנים והזקנ וֹ ת את מקל-הנד וּ דים , נפרד וּ 15 בּ דמע וֹ ת מ בּ ני מ שׁפּ חתם ויצא וּ לגל וּ ת בּ ארץ נכר . בּ צאת המל ךְ לרח וֹ ב וֹ ת העיר רא וּ עיניו מעתה א ךְ צעירים וּ צעיר וֹ ת ונדמה היה ל וֹ כּ י סרה מעליו אימת הזקנה . וּ באחד ה כּ פרים בּ א וֹ ת הּ ממלכה גר וּ א כּ ר צעיר ואביו הזקן . אהב העלם את אביו אהבה עזה וּ כ שׁ יצאה גזרת הגר וּשׁ מלפני המל ךְ סרב למלא הּ . הקים לאביו בּ קתה קטנה ונ וֹ חה בּ לב היער , וּ מדי לילה , בּ חס וּ ת הח שׁ כה , היה בּ א אליו לבקר וֹ , 20 להביא ל וֹ מאכל וּ מ שׁ קה וּ ל שׂוֹ חח עמ וֹ , ואי שׁ לֹ א ידע דבר . ולמל ךְ בּ ת יחידה , יפהפיה , בּ בת-עינ וֹ . כּשׁ הגיעה לפרק הּ , בּ א וּ נסיכים ור וֹ זנים ר בּ ים לבק שׁ את יד הּ . החליט המל ךְ - אף פּ רסם זאת בּ פי כּ ר וֹ ז בּ רחבי הממלכה - כּ י יתן את בּ ת וֹ רק לא וֹ ת וֹ צעיר שׁ יצליח לצ לֹ ל אל ה בּ רכה המלכ וּ תית שׁבּ חצר וֹ ול שׁ ל וֹ ת כּ ד-זהב המנח על קרקעית הּ . א ךְ תנאי חמ וּ ר התנה : כּ ל צעיר שׁ ינסה 25 לצ לֹ ל ל בּ רכה ויצא בּ ידים ריק וֹ ת - י שׁ ל ךְ ל כּ לא לכל ימי חייו . הס כּ נה לֹ א הרתיעה את המחזרים הנ וֹ עזים , שׁשׁ מע יפי הּ שׁ ל הנסיכה הגיע לאזניהם . מדי י וֹ ם התיצב וּ בּ חצר המל ךְ צעירים עזי-נפ שׁ , קפצ וּ אל ה בּ רכה - וה שׁ לכ וּ ל כּ לא . אי שׁ מהם לֹ א הצליח להעל וֹ ת את כּ ד-הזהב . ה שׁ מ וּ עה ע שׂ תה ל הּ כּ נפים , ואף אל ה כּ פרים הנדחים הגיעה . 30 " גם אני ר וֹ צה לנס וֹ ת את מזלי , " אמר הא כּ ר הצעיר לאביו שׁ עה שׁבּ קר אצל וֹ בּבּ קתה בּ יער . נסה הזקן להניא את בּ נ וֹ מן המע שׂ ה , שׁכּ ל בּ איו לֹ א י שׁוּ ב וּ ן , א ךְ העלם היה נח וּשׁ בּ דעת וֹ . " ואף-על- פּ י-כן - אל ךְ , " אמר . 35 הרהר האב שׁ עה קלה וּ לבס וֹ ף אמר : "אם החלטת - ל ךְ . א ךְ , בּ ק שׁ ה לי אלי ךָ : אל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר