עמוד:126

חכמת הזקנים | יהודה אטלס בּ אחת מארצ וֹ ת הקדם חי פּ עם מל ךְ , שׁבּ ק שׁ לה שׁ אר צעיר לנצח . מדי בּ קר היה נג שׁ אל הראי וּ ב וֹ חן את פּ ניו בּ מ שׁךְ שׁ עה אר כּ ה , מח פּשׂ בּ דאגה אחר א וֹ ת וֹ ת שׁ ל זקנה . כּשׁ היה מגלה שׂ ערת שׂ יבה בּשׂ ער וֹ א וֹ בּ זקנ וֹ , היה ת וֹ ל שׁ א וֹ ת הּ בּ חרי-אף . אם מצא קמט דק ליד העין , היה ק וֹ רא מיד למעסה המלכ וּ תי וּ מצוה עליו לעס וֹ ת את פּ ניו היטב בּשׁ מנים וּ בתמר וּ קים , עד שׁ הקמט הט שׁ ט שׁ לבלי-ה כּ ר . אם נדמה היה ל וֹ כּ י זוי וֹ ת פּ יו ה שׁ ת פּ ל וּ מעט מדאגה , היה מעוה את פּ ניו בּ חי וּךְ , עד כּ י לב שׁוּ שׁ נית אר שׁ ת צעירה ו שׁוֹ בבה . חוכמת הזקנים על החוכמה שמביאות השנים , וגם על מאפיינים של מעשיות וסיפורי עם . 1 שיחה בכיתה לפניכם פתגמים המעידים על היחס של היהדות לזקן . " המכבד את הזקן כאילו כבד את הקדוש ברוך הוא" ( אלפא ביתא דבן סירא ) " מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" ( ויקרא יט , לב ) א . ספרו על מקרים שבהם הייתם עדים למתן כבוד לאנשים מבוגרים . ב . מדוע "מפני שׂ יבה תק וּ ם והדרת פני זקן" היא מצוות עשה ? התוכלו לספר על מקרים בהם קיימתם את המצווה ? . 2 קראו בסיפור שלפניכם על בּ נו האמיץ של זקן חכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר