עמוד:102

בּ מ שׁךְ שׁ ני וֹ ת ראיתי בּ עיני-ר וּ חי את הענ שׁ הצפ וּ י לנ וּ . לק וֹ ל צריחתה : "מה ק וֹ רה כּ אן " ?! התא וֹשׁשׁ תי מעט ועניתי : "גברת מפקחת ! ה שׁ ב וּ ע י שׁ לנ וּ חג לזכר המ כּבּ ים , כּ א שׁ ר יה וּ דים מעטים נצח וּ א וֹ יבים מר בּ ים . " בּ א וֹ ת וֹ הרגע לֹ א ח שׁ בתי על מה שׁ אמרתי לה , גם לֹ א שׁ אפתי להרא וֹ ת ג בּוֹ רה . המ שׁ גיחה הנדהמת עזבה את החדר בּ לי לה וֹ סיף מלה . כּבּ יתי את הנר וֹ ת , הח בּ אתי את ת פּוּ חי האדמה והלכתי לי שׁ ן , א ךְ לֹ א יכלתי להרדם מדאגה , מה יקרה למחרת . והנה , קרה דבר שׁלֹ א יאמן – לֹ א נענ שׁ נ וּ . . 9 איזה רגש עורר בכם הסיפור ? הסבירו . תוכלו לצייר ציור או לבחור תמונה שיבטאו את המחשבות והרגשות בעקבות קריאה . . 10 עבודה בקבוצות א . קראו בקריאה דמ וּ מה את ה פּ סקה הראשונה . ס פּ רו לחברי הקבוצה באיזה מקום בפסקה הבנתם שהמס פּ רת התכוונה להכין חנוכייה . קראו את המשפט שרמז לכם על כך . ב . קראו את ה פּ סקות השנייה והשלישית . ס פּ רו לחברי הקבוצה מה היה הרגע המותח ביותר מבחינתכם , ומה היה הרגע המרגש ביותר . . 11 סדרו את האירועים לפי הסדר שלהם בסיפור . ההחלטה להכין חנוכייה החשש מעונש הדלקת הנר הראשון ושירת "מעז צ וּ ר" גנבת פחית השמן מהמפעל התפרצות המשגיחה לחדר הבנות . 12 בסיפור הקודם , החנ כּ יה שׁ ל ס בּ א , מצאתם שהפעלים המתארים זיכרונות הם בזמן עבר . בּ דקו את הפעלים בסיפור הזה . האם גם הם כתובים בזמן עבר ? כּ תבו 5 פעלים שמצאתם . . 13 עכשיו אחרי שקראתם שני סיפורי זיכרונות , חזרו לפעילות 1 בעמ' . 97 הביאו דוגמאות לנושאים מכל אחד מהסיפורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר