עמוד:95

הלכות חנוכה . 4 לפניכם כמה מהלכות חנוכה מתוך קיצור שולחן ערוך . א . קראו את ההלכות . א . ... וּ כ שׁגּ בר וּ ישראל על א וֹ יביהם וא בּ ד וּ ם , בּ חמ שּׁ ה ועשרים בּ חד שׁ כּ סלו היה . ונכנס וּ להיכל , ו לֹ א מצא וּ שׁ מן טה וֹ ר בּמּ ק דּשׁ א לּ א פּךְ אחד , שׁ היה מנח בּ ח וֹ תמ וֹ שׁ ל כּ הן- גּ ד וֹ ל , ו לֹ א היה בּוֹ להדליק א לּ א י וֹ ם אחד בּ לבד , והדליק וּ מ מּנּוּ נר וֹ ת-ה מּ ערכה שׁ מ וֹ נה ימים , עד ש כּ ת שׁוּ זיתים וה וֹ ציא וּ שׁ מן טה וֹ ר . וּ מ פּ ני זה התקינ וּ חכמים שׁבּ א וֹ ת וֹ ה דּוֹ ר , שׁ יהי וּ שׁ מ וֹ נת ה יּ מים הא לּוּ שׁמּ תחילין בּ חמ שּׁ ה וע שׂ רים בּ כסלו , ימי שׂ מחה וה לּ ל , וּ מדליקים בּ הם ה נּ ר וֹ ת בּ ערב על פּ תחי ה בּתּ ים בּ כל לילה ולילה בּשׁ מ וֹ נת ה לּ יל וֹ ת , להרא וֹ ת וּ לג לּוֹ ת ה נּ ס . ב . נשים , ח יּ ב וֹ ת בּ נר חנ כּ ה , שאף הן הי וּ בּ א וֹ ת וֹ ה נּ ס ויכ וֹ לה א שּׁ ה להדליק בּ עד כּ ל בּ ני בּ ית הּ . וקטן שה גּ יע לח נּוּךְ , גּ ם כּ ן חי ּ ב . ג . אם מדליק בּ נר של חרס , כּ יון שהדליק בּוֹ לילה אחד , נעש ׂ ה ישן , ואין מדליקין בּוֹ בּלּ ילה ה שּ ני , מ שּׁוּ ם דּ מאיס . ד . מצות נר חנ כּ ה , להדליק בּפּ תח ה סּ מ וּךְ לר שׁוּ ת הר בּ ים , מ שּׁוּ ם פּ רס וּ מי נ סּ א , וכ ךְ הי וּ ע וֹשׂ ין בּ זמן ה מּשׁ נה וה גּ מרא . וּ ב זּ מן ה זּ ה שׁ אנ וּ דּ רים בּ ין הא מּוֹ ת , מדליקין בּבּ ית שׁ ה וּ א דּ ר בּוֹ . ואם י שׁ ל וֹ ח לּוֹ ן לר שׁוּ ת הר בּ ים , ידליקם שׁ ם . ה . ה נּ ר וֹ ת , יהי וּ בּשׁוּ רה אחת בּשׁ וה , לֹ א אחד גּ ב וֹהּ ואחד נמ וּךְ . ויהיה הפסק בּ ין נר לנר , שׁלֹּ א יתקרב הלהב שׁ ל זה לזה ויהיה כּ מ וֹ מד וּ רה . ו . זמן הדלקתן , מיד בּ צאת ה כּוֹ כבים , ו לֹ א יאחר . ואס וּ ר לע שׂוֹ ת שׁוּ ם דּ בר ק דּ ם ההדלקה , אפ לּוּ ללמד . רק אם לֹ א הת פּלּ ל מעריב , ית פּלּ ל תּ ח לּ ה ואחר כּךְ ידליק . וקדם שׁיּ דליק , יק בּ ץ כּ ל בּ ני בּ ית וֹ לפרס וּ מי מ לּ תא . . 2 במחלוקת לשם שמים ... אי אפשר להתנגד לדעתו של האחר צריך לקבל את דעתו של אב בית הדין חיים בשלום עם אדם בעל דעה שונה דנים ומתווכחים עד שמגיעים לפשרה . 3 א . על פי בית שׁ מאי – כמה נרות מדליקים ביום הראשון ? האם ביום השני מדליקים נר אחד יותר או נר אחד פחות ? ב . על פי בית הלל – כמה נרות מדליקים ביום הראשון ? האם בכל יום מדליקים נר אחד יותר או נר אחד פחות ? ג . על פי ידיעתכם על מנהג הדלקת הנרות כיום , הדעה של מי התקבלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר