עמוד:25

ה . אכילה - מרבים בסעודות לפני יום הכיפורים . הסעודה האחרונה שלפני הצום נקראת "סעודה מפסקת . " ו . בּ רכת הבנים - יש בתים בהם נוהג האב לברך את בניו ובנותיו ב"ברכת הבנים" לפני שהם הולכים לבית הכנסת . דיני יום הכיפורים התורה מצווה לצום ולענות את הנפש ביום הכיפורים כדי לכפר על החטאים . בעת הצום האדם דומה למלאך ( שאין לו צרכים גופניים , ( וכך הוא יכול להתרכז בחזרה בתשובה ולהיות טהור ונקי מחטאים . האדם מקווה שבזכות עינוי הנפש ה' ימחל לו על חטאיו ועוונותיו . ... " ועניתם את נפשתיכם ... וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלקיכם . " ( ויקרא כג , כז-כח ) מספר עינויים צריך האדם לענות את עצמו ביום זה : איסור אכילה , איסור שתייה , איסור רחצה , איסור סיכה ( משיחת הגוף במשחה או בבושם ) ואיסור נעילת הסנדל ( נעל מעור . ( . 2 האדם שעושה כפרות אומר : "זה חליפתי , זה תמורתי , זה כפרתי , זה הכסף ילך לצדקה , ואני אלך לחיים טובים ארכים ולשלום . " ( מתוך סדר כפרות ) א . למה הכוונה במילה : "זה ? " ( רמז : היעזרו בהמשך המשפט בטקסט . ( ב . המילים "חליפתי , " תּ מ וּ רתי , " " כּפּ רתי" הם שמות עצם שהצטרפה להם נטיית הקניין ( שלי . ( כתבו בנפרד את שם העצם ואת מילת הקניין . לדוגמה : חליפתי - החלופה שלי תמורתי - כפרתי - ג . נסו להסביר את המילים : חליפתי , תמורתי וכפרתי . היעזרו בשאלות 2 א , 2 ב . תוכלו להיעזר גם במילון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר