עמוד:17

מס פּ ר ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב . "וּ מה ע שׂ ה , ר בּ י , הנער הר וֹ עה " ? "פּ תא וֹ ם נז כּ ר בּ אלף- בּ ית שׁ למד וֹ אביו . רק ע שׂ ר א וֹ תי וֹ ת למד . י וֹ תר לֹ א ידע . וּ כ שׁ הי וּ ה שׁ מים נע וּ לים , ז וֹ כר אתה , לפני תפלת הנעילה , שׁ מעתי פּ תא וֹ ם מקרן זוית את ק וֹ ל וֹ שׁ ל הנער הר וֹ עה : ' אלף , בּ ית , גימל , דלת , הא , וו , זין , חית , טית , י וֹ ' ד-- בּ לח שׁ לח שׁ הנער את הא וֹ תי וֹ ת ול בּוֹ זעק , כּ י ' קדי שׁ ' אמר לנ שׁ מת אביו . וה שׁ מים הלכ וּ ונתר כּ כ וּ , נתר כּ כ וּ והלכ וּ עד שׁ הגיע הנער לא וֹ ת י וֹ ד ו שׁ תק וּ פניו נ שׁ טפ וּ בּ דמע וֹ ת . ואז נקרע וּ שׁ ערי ה שׁ מים וּ תפלת וֹ עלתה ה שׁ מימה " ... ( מתוך תקווה שריג , הבעל שם טוב בא , תשל"ו ) הבעל-שם-טוב - כינויו של ר בּ י י שׂ ראל בּ ן אליעזר רב חשוב שפיתח דרך חדשה לעבודת . ה' תלמידיו ייסדו אחרי מותו את תנועת החסיד וּ ת . . 2 איך הצליח הנער שלא ידע לקרוא או להתפלל לפתוח את שערי השמים ? . 3 מה דעתכם , למה התקבלה תפילתו של הנער ? . 4 המקור של הסיפורים בּ זכות צנצנת דבש ו-אלף- בּ ית פותח שׁ ערי שׁ מים הוא בקהיל וֹ ת היהודיות שחיו במשך מאות שנים במזרח אירופה , לפני השואה ולפני הקמת מדינת ישראל . א . שרטטו טבלה וערכו השוואה בין שני הסיפורים - חשבו למשל על הצדיק ועל הבעל-שם-טוב , על המקום והזמן בו התרחשה העלילה , על הקהל ועל מה ש פּ תח את שׁ ערי השמים . ב . בסיפור בזכות צנצנת דבש כל הקהל בבית הכנסת היה עד לשיחה בין הצדיק לשוליית הנ פּ ח , והבין את הקשר בין ההתנהגות האנ וֹ שית של הש וּ ליה להתק בּ לות התפילה . האם כך גם בסיפור אלף-בית פותח שערי שמים ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר