עמוד:16

אלף-בית פותחשערישמים | תקוה שריג ( מעבדת ) י וֹ ם ה כּפּוּ רים מתקרב לנעילה . ה שׁ מ שׁ שׁוֹ קעת . היה וּ דים ע וֹ מדים צפ וּ פים בּ בית ה כּ נסת , ע וֹ מדים וּ מת פּ ללים , לב וּשׁ ים לבן . ע וֹ מד ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב לפני עמ וּ ד התפלה , ע וֹ מד וּ מת פּ לל , לב וּשׁ לבן . עיניו עצ וּ מ וֹ ת וה וּ א מניע את ג וּ פ וֹ קדימה ואח וֹ רה , קדימה ואח וֹ רה . מרגי שׁ ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב בּ ל בּוֹ , שׁ ה שׁ מים עדין נע וּ לים . נע וּ לים עדין ה שׁ מים . אין אפל וּ סדק צר , שׁ דר כּוֹ תפרץ התפלה ותעלה למעלה . " ר בּוֹ נ וֹ - שׁ ל-ע וֹ לם , מתי , מתי תפתח את ה שׁ מים ותב וֹ א תפלתנ וּ לפני ךָ " ? שׁוֹ אג ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב . וכל ה בּ ית ר וֹ עד , המנ וֹ ר וֹ ת ו שׁ מ שׁוֹ ת החל וֹ נ וֹ ת מצלצל וֹ ת . וּ פתא וֹ ם - נ שׁ אר וֹ ת פּ ניו הלבנ וֹ ת כּ סיד מפנ וֹ ת למעלה וא וֹ ר גד וֹ ל ז וֹ רח עליהן . וה וּ א מת פּ לל בּ ק וֹ ל גד וֹ ל : " זכרנ וּ לחיים , מל ךְ חפץ בּ חיים ! חתמנ וּ בּ ספר החיים למענ ךָ , א לֹ הים חיים ! ע וֹשׂ ה שׁ ל וֹ ם בּ מר וֹ מיו , ה וּ א יע שׂ ה שׁ ל וֹ ם עלינ וּ ועל כּ ל י שׂ ראל " ! " אמן " ! ק וֹ ראים אחריו כּ ל המת פּ ללים . ע וֹ ד שׁ עה קלה וּ בית ה כּ נסת ריק . רק ה שׁ מ שׁ עדין ע וֹ מד לפני ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב ו שׁוֹ אל : " מיה וּ , ר בּ י , שׁפּ תח את שׁ ערי ה שׁ מים , מי " ? " נער ר וֹ עה ה וּ א שׁפּ תח את שׁ ערי ה שׁ מים " , מ שׁ יב ל וֹ ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב . "וּ במה ה וּ א זכה , ר בּ י , הנער הר וֹ עה , שׁפּ תח את שׁ ערי ה שׁ מים " ? " נער בּוּ ר ועם-הארץ ה וּ א , אינ וֹ י וֹ דע לקרא ואינ וֹ י וֹ דע להת פּ לל . והנה מת אביו שׁ ל א וֹ ת וֹ נער ו לֹ א היה מי שׁ יאמר עליו ' קדי שׁ " , ' מס פּ ר ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב ל שׁ מ שׁ . " ואם לֹ א אמר ' קדי שׁ , ' אי ךְ פּ תח את שׁ ערי ה שׁ מים , ר בּ י " ? "בּ א הנער הר וֹ עה לבית ה כּ נסת ורצה ל וֹ מר ' קדי שׁ . ' כּ ל- כּךְ רצה , א ךְ לֹ א ידע " ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר