עמוד:13

אני ממהר בּ יד קמ וּ צה ה בּ יתה , וּ לאזני מגיע בּ כי ק וֹ רע לב . מי בּוֹ כה ? אני מ בּ יט ור וֹ אה כּ י ה בּוֹ כה אינ וֹ אלא ש לֹ מה'לה הית וֹ ם , שׁ היה חברי ל"חדר" וּ מאז מת עליו אביו ה וּ א ע וֹ בד אצל פּ יני החיט . ' מה קרה ל ךָ ש לֹ מה'לה ? מי פּ גע בּךָ ' ? וּשׁלֹ מה ממרר בּ בכי וא וֹ מר : ' ק בּ ל תּ י לכב וֹ ד החג מ פּ יני החיט כּ מה פּ ר וּ ט וֹ ת . חפצתי ל שׂ מח את לב אמי ואחי הקטנים וּ להביא צנצנת דב שׁ לסע וּ דת החג , כּ די שׁ תהיה לנ וּ שׁ נה מת וּ קה . והנה , כּ א שׁ ר עברתי את רח וֹ ב הג וֹ יים , התנ פּ ל וּ עלי כּ מה שׁ קצים , ה כּוּ ני וגזל וּ ממני את ה פּ ר וּ ט וֹ ת . וכיצד אב וֹ א ה בּ יתה ל לֹ א דב שׁ לחג " ' ? "וּ מה ע שׂ ית אתה " ? מע וֹ דד הצדיק בּ ק וֹ ל א בּ הי את שׁוּ לית הנ פּ ח , " ס פּ ר , בּ ני " ! והנער מ וֹ ריד רא שׁוֹ וא וֹ מר : " רחמתי על ש לֹ מה'לה ונת תּ י ל וֹ את מע וֹ תי , וה וּ א מחה את דמע וֹ תיו והבטיח לי כּ י יב וֹ א י וֹ ם וה וּ א יחזיר לי את הח וֹ ב " . וה שׁוּ ליה מ וֹ חה דמעה מעיניו וא וֹ מר : " חטאתי לאבי וּ לאמי , שׁלֹ א ס פּ רתי להם את א שׁ ר ע שׂ יתי " . היה הצדיק מלטף את פּ ני ה שׁוּ ליה , בּשׁוּ ב וֹ עם אביו אל ה כּ י וֹ ר ואחר- כּךְ כּ סה את רא שׁוֹ בּ עטרת הטלית וקרא מת וֹךְ התלהב וּ ת : " הס , קטג וֹ ר ! ואתה א לֹ הי הרחמים , תעמד לעמ ךָ זכ וּ ת צנצנת הדב שׁ וּ כתב לנ וּ שׁ נה ט וֹ בה , שׁ נה מת וּ קה " ! והתפלה נתק בּ לה . א שׁ מרת שׁ לי שׁ ית - ה שׁ ליש האחרון של הלילה . ה שׂ טן המקטרג - כינוי למלאך המתלונן בפני אלוהים על מע שׂ יהם הרעים של עם ישראל . מליץ י שׁ ר - מי שאומר דברים לזכותו של מישהו , מד בּ ר לטובתו . שׁוּ לית ה נּפּ ח - עוזר וֹ של הנ פּ ח ( מי שעושה כלים מברזל . ( שׁ קצים - כינוי לילדים לא-יהודים . . 2 שיחה בכיתה מה הרגשתם ומה חשבתם כאשר קראתם את הסיפור ? . 3 א . איזו טענה חזר והשמיע השטן כשצחק לתפילת הצדיק ? ב . למה הוא רומז ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר