עמוד:12

בּ א הי וֹ ם הקד וֹשׁ והנ וֹ רא , י וֹ ם רא שׁ -ה שׁ נה . בּ ית-ה כּ נסת מלא מ פּ ה לפה . ה כּ ל ע וֹ מדים צפ וּ פים . ת וֹ לים עיניהם בּ צדיק , שׁוֹ מעים את ק וֹ ל וֹ ה בּ א ממעמקי הלב וּ תפלת וֹ - תּ חנת וֹ נאבקת עם ה שׂ טן המקטרג . " רחמים המה מבק שׁ ים , וּ מה מע שׂ יהם " ? צ וֹ חק ה שׂ טן לתפלת וֹ שׁ ל הצדיק . את עקדת יצחק ה וּ א מעלה , את חסד אברהם ויעקב ה וּ א מז כּ יר , אבל מה ע וֹשׂ ים הם כּ לם י וֹ ם-י וֹ ם ? מה החסד וּ מה הרחמים שׁבּ מע שׂ יהם ? וּ תפלת הצדיק נ שׁבּ רת , מ שׁ ל פּ גע בּ ה ה בּ רק . הפסיק הצדיק את תפלת וֹ , ה וֹ ריד את הטלית מעל רא שׁוֹ , ונגל וּ פּ ניו הנאים , ועיניו העמק וֹ ת ד וֹ מע וֹ ת וה וּ א מסב את פּ ניו אל הקהל הרב , מבק שׁ וּ מח פּשׂ בּ יניהם אחד , שׁבּ מע שׂ יו יהיה מליץ-י שׁ ר וי שׁ תיק את קטר וּ ג וֹ שׁ ל ה שׂ טן . חרדה בּ ין המת פּ ללים . אי שׁ נדחק אל רעה וּ , הרא שׁ ים מ שׁפּ לים , כּ אל וּ בּ ק שׁוּ שׁ עיני הצדיק הח וֹ דר וֹ ת לֹ א תּ ראינה א וֹ תם . וּ בקצה בּ ית-ה כּ נסת , ליד ה כּ י וֹ ר , בּ ין פּשׁוּ טי העם ע וֹ מד דח וּ ק שׁוּ לית הנ פּ ח ; ואם כּ י רחץ עצמ וֹ לקראת הי וֹ ם הקד וֹשׁ , שׁ ירי ה פּ יח נ כּ ר וּ בּ פניו . ע וֹ מד ה וּ א ליד אביו ועיניו תק וּ ע וֹ ת בּ ת וֹךְ המחז וֹ ר א שׁ ר בּ ידיו . ח שׁ ה וּ א כּ י עיני הצדיק תל וּ י וֹ ת בּוֹ . ר וֹ עד וֹ ת ידיו כּ בעת החזקת הק וּ רנס ה כּ בד , וּ כ שׁ ה וּ א שׁוֹ מע את ק וֹ ל הצדיק ק וֹ רא בּשׁ מ וֹ , ת וֹ קפת א וֹ ת וֹ חל שׁ ה . " ג שׁ אלי " , ק וֹ רא אליו הצדיק , " קרב אל אר וֹ ן הקד שׁ ה פּ ת וּ ח " . הקהל נחצה ל שׁ נים וּ מפנה ל וֹ וּ לאביו מק וֹ ם ; כּ י רק בּ כ וֹ ח וֹ שׁ ל האב יכ וֹ ל ה וּ א לע שׂוֹ ת את צעדיו . ע וֹ מד ה וּ א לפני הצדיק , וזה שׁוֹ אל א וֹ ת וֹ : " מה הי וּ מע שׂ י ךָ בּ ערב הי וֹ ם הקד וֹשׁ? מתי כּ לית את עב וֹ דת ךָ בּ נ פּ חיה , וּ מה ארע את ךָ בּשׁ עת הליכת ךָ אל ה בּ ית " ? מא וֹ ת עינים ז וֹ עמ וֹ ת תל וּ י וֹ ת בּ זה שׁוּ לית הנ פּ ח , כּ י מי י וֹ דע מה ע שׂ ה ואם לֹ א בּ גלל וֹ בּ א הקטר וּ ג הגד וֹ ל ? אבל הצדיק מחזק את ל בּוֹ שׁ ל ה שׁוּ ליה : "שׁ מעתי וידעתי , בּ ני , את א שׁ ר ע שׂ ית , אבל ס פּ ר נא בּ ק וֹ ל כּ די שׁ י שׁ מע וּ למטה וּ למעלה " . נב וֹךְ ה שׁוּ ליה וּ מס פּ ר בּ חרדה , בּ ק וֹ ל מקטע : " הי וֹ ם , בּ ערב רא שׁ -ה שׁ נה , ע שׂ ינ וּ בּ עב וֹ דה עד חצ וֹ ת הי וֹ ם . וּ כ שׁ נעלנ וּ את הנ פּ חיה ה וֹ ציא הנ פּ ח את הארנק והעניק לי , לרא שׁוֹ נה , כּ מה אג וֹ ר וֹ ת , צוה עלי להביאן ה בּ יתה וּ למסרן לאבי ... שׂ מחה גד וֹ לה ירדה עלי . ידעתי כּ מה י שׂ מח וּ אבי ואמי לכסף זה א שׁ ר בּ ידי . והנה , בּ ע וֹ ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר