עמוד:88

הפרק " חג הסיגד " ( עמוד 49 בספר הלימוד , כרך ( 1 נושא הפרק הפרק מפגיש את התלמידים עם מקורות מידע שונים ( תמונות , מדליות , טקסט מידעי ) על " חג הסיגד" שמציינים עולי אתיופיה , ועם שיר המבטא את געגועיהם של בני הקהילה לארץ ישראל . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 טיפוח הסקרנות של התלמידים לגבי חג הסיגד , שהוא חג רשמי במדינת ישראל אך אינו מוכר דיו לכלל התלמידים . . 2 חשיפה להיבטים תרבותיים ודתיים של קבוצה מסוימת בתוך החברה הישראלית שתוביל לכבוד הדדי וקירוב בין תרבויות שונות הקיימות בחברה וחשיפה לרעיון של המורכבות ושל הרבתרבותיות המאפיינת את החברה הישראלית וחברות אחרות . . 3 חיזוק של רגשות ההשתייכות הלאומית והקהילתית , התרבותית והחברתית ותרומה לעיצוב הזהות האישית של כלל התלמידים – זאת באמצעות היכרות עם חומרים שבהם באים לידי ביטוי הגעגועים לציון . מטרות הבנה , הבעה ולשון . 1 הפקת מידע מכמה מקורות המיוצגים בצורה שונה : ייצוגים חזותיים , טקסט מידעי ושיר . . 2 גילוי משמעויות מפורשות וסמויות ביצירה . . 3 יישום אסטרטגיות להבנת מילים המופיעות בטקסט . . 4 היכרות עם מילים דומות בעברית ובאמהרית . 107 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג רכיבי החינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 16-81 ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר